2004.08.20. "WIEŚCI Z RATUSZA", artykułu z HB.

Wieści z ratusza

Szanowni Mieszkańcy Helu!

Chciałbym odnieść się do uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działek nr 110/2, 111/2, 111/3 i 111/5, położonego w Helu przy ul. Portowej, które w trzech pismach wpłynęły do Urzędu Miasta. I tak:

1. w piśmie podpisanym przez ponad 500 mieszkańców, apelują autorzy o rezygnację z przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego w/w działki, jednocześnie wnioskują o rekultywację i odnowę terenu zniszczonego przez pozostawione zaplecze "Hydrobudowy". Te dwa postulaty są ze sobą sprzeczne. Niezależnie od tego, w jaki sposób obszar ten będzie zagospodarowany, konieczne jest wcześniejsze uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego. Podkreślam, że prace nad uchwaleniem takiego planu trwają już od ośmiu lat i poprzednie Rady Miasta nie zdołały się z nim uporać. Co zrobi obecna Rada Miasta, przekonamy się w niedługim czasie. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że przygotowany projekt planu umożliwia sprzedaż działek na terenie wydmowym - są to tereny, będące własnością Skarbu Państwa. Sugerowanie w piśmie, jak też w rozmowach z mieszkańcami, zamiaru sprzedania wydm i plaży jest czystą demagogią, obliczoną na zyskanie dużego poparcia. Sam bym się podpisał obiema rękoma pod wnioskiem o niesprzedawanie wydm i plaży. Również nieprawdziwy jest zarzut dotyczący wykonania ogrodzenia. Zapis projektu planu brzmi następująco: "teren poszczególnych segmentów funkcjonalnych należy ogrodzić trwałym ogrodzeniem na cokoliku betonowym lub z kamienia naturalnego - całkowita wysokość max 2,20 m, z pozostawieniem swobodnych przejść na plażę. Na obszarze wydm wprowadza się zakaz budowy ogrodzenia, a wygrodzenia terenu ograniczyć do odpowiednio ukształtowanej zieleni". Uważam, że proponowany typ ogrodzenia nawiązuje do już istniejących na terenie Kolonii Rybackiej, a jednocześnie w żaden sposób nie ograniczy dostępu do plaży. W projekcie planu założono adaptację do nowych funkcji (zaplecze socjalno-noclegowe bazy sportów wodnych, w tym dla płetwonurków) istniejącego budynku socjalnego byłej bazy "Hydrobudowy". Zapisy planu gwarantują, że adaptowany budynek będzie nawiązywał do tradycyjnych form budownictwa w tym rejonie. Pozostałe, istniejące obiekty ulegną likwidacji. Istnieje możliwość powstania na przedmiotowym terenie (dziś zabetonowanym), wzdłuż ulicy Portowej, krytego basenu sportowo-rekreacyjnego z zapleczem, do użytku całorocznego. Ta propozycja wymaga jednak, ze względów ekonomicznych, ponownego rozważenia, i być może korekty w projekcie. Przyszłość terenu po bazie "Hydrobudowy" widzę w jego racjonalnym zagospodarowaniu i uporządkowaniu, zaś obszary wydmowe muszą stać się ekspozycją przyrodniczą, plaża musi pozostać ogólnodostępna, godzić funkcje turystyczne i rybołówstwa łodziowego.

2. Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu", poza uwagami podobnymi do przytoczonych wyżej, podnosi, że projekt planu nie jest zgodny z wnioskami przyjętym przez Radę Miasta w lipcu 2002 roku oraz uchwałą z sierpnia 2002 roku, nie podając jednocześnie konkretnych przykładów. Uważam to za zarzut bezzasadny. Przygotowany projekt jest spójny z przywołanymi wcześniej dokumentami, bierze pod uwagę korzyści dla całego miasta, a nie tylko jego części, chociaż uważam, że najbardziej skorzystają na nim mieszkańcy Kolonii Rybackiej. O ewentualnej sprzedaży, dzierżawie, użyczeniu, oddaniu części lub całego terenu gminnego będzie decydowała Rada Miasta Helu po wysłuchaniu wszystkich argumentów, biorąc pod uwagę również planowane inwestycje na obszarze całego miasta, w tym rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz budowę kanalizacji deszczowej, odtworzenie dróg i chodników, wykonania deptaku z całej ulicy Wiejskiej.

3. p. Andrzej Buliński podnosi konieczność sprecyzowania zapisów dotyczących rozbudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Projekt planu dotyczy wyłącznie obszaru działek wymienionych wyżej, tj. położonych pomiędzy falochronem portu wojennego, ulicą Portową i placem przed wejściem do fokarium. Przewiduje on zachowanie ciągów komunikacyjnych na przedłużeniu ulic Rybackiej, Plażowej i Lipowej, w tym w części wydmowej z zastosowaniem kładek drewnianych. Jeżeli chodzi o zaopatrzenie w energię elektryczną, to uzgodniono z ENERGĄ jak niżej:
- przewiduje się zasilanie w energię elektryczną na podstawie warunków przyłączeniowych określonych przez dostawcę,
- przewiduje się budowę sieci SN-15kV i nn-0,4 kV po trasach wynikających ze szczegółowych uzgodnień na etapie projektowania, w tym w pasach drogowych,
- rezerwuje się możliwość wybudowania stacji transformatorowych, o ile jej budowa będzie wynikać ze zgłoszeń i odbiorców zlokalizowanych w obszarze opracowywanego planu.
"Dlaczego przez tyle lat od upadku komunizmu w Polsce nie zbudowano trafostacji na terenie Kolonii Rybackiej"- nie wiem. W okresie kiedy jestem Burmistrzem podejmuję działania, by doprowadzić do uchwalenia planu miejscowego dla omawianego wyżej obszaru, co zgodnie z przytoczonymi wyżej uzgodnieniami z ENERGĄ, spowoduje także rozbudowę sieci elektroenergetycznej. Informuję ponadto, że na obszarze całej Kolonii Rybackiej wymienione zostały stare, zniszczone słupy oświetlenia ulicznego, żadne inne prace modernizacyjne nie były prowadzone. Inwestycja zrealizowana została na koszt ENERGI.

Szanowni Mieszkańcy!
Sprawa zagospodarowania terenu po byłej bazie "Hydrobudowy" już dawno powinna zostać załatwiona, z korzyścią dla całego miasta i jego mieszkańców. Nie grajmy na emocjach, nie wprowadzajmy w błąd sąsiadów, ale spójrzmy perspektywicznie i zadbajmy o przyszłość tego zakątka Helu.
Do innych przesłanych uwag odniosę się w jednym z najbliższych numerów HB.
Z poważaniem


Burmistrz Helu
Mirosław Wądołowski

Artykuł został opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 180 z dnia 20.08.04