2004.08.20. „W OCZEKIWANIU MĄDREJ DECYZJI”, artykułu z HB.

W oczekiwaniu mądrej decyzji

Na wniosek władz miasta został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego autorstwa mgr inż. arch. Mirosława Kuczyńskiego dla działek o łącznej powierzchni 24.640 m2 położonych przy ul. Portowej na terenie tzw. Małej Plaży. W odpowiedzi na tę propozycję mieszkańcy Helu skierowali do Burmistrza M. Wądołowskiego i Przewodniczącego Rady Miasta T. Klajnerta pismo o następującej treści:

Apelujemy o rezygnację z przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działek geod. nr 111/2,111/3,111/5, 110/2 położonych w Helu przy ul. Portowej na terenie tzw. Małej Plaży.
Sporządzony plan, umożliwiający sprzedaż w/w działek położonych na terenie wydmowym, wydzielenie ich trwałym ogrodzeniem wysokim do 2.20 m oraz przeznaczenie ich na cele rekreacyjno-edukacyjno-sportowe przy zakładanej adaptacji istniejących zabudowań, poszerzeniu infrastruktury komunikacyjnej (drogi, parkingi) oraz zamierzeniu budowy basenu sportowo-rekreacyjnego stanowić będzie pogwałcenie naturalnych warunków środowiskowo-przyrodniczych tego terenu oraz pogłębienie procesu jego degradacji.
Oczekujemy od władz miasta oraz naszych przedstawicieli w osobach radnych, podjęcia decyzji o rekultywacji i odnowie terenu wydmowego zniszczonego przez pozostawione i wieloletnio użytkowane zaplecze budowlane spółki "Hydrobudowa" z Gdańska.
Żądamy usunięcia oraz likwidacji szpetnych i uwłaczających wizerunkowi miasta zabudowań.
Nie zgadzamy się na sprzedaż działek położonych w obrębie terenu, który historycznie, kulturowo i architektonicznie od zawsze związany był z położeniem, funkcją oraz krajobrazem Osiedla Rybackiego i stanowi jego integralną część.
Przyszłość terenu Małej Plaży widzimy w podjęciu decyzji o pozostawieniu wyznaczonych działek w prawach własności Gminy Hel (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dn. 28.08.2002 r.) oraz wykorzystaniu chronionego obszaru wydmowego w sposób sprzyjający i przeznaczony jego naturze, tzn. służący ekologii, mieszkańcom Helu i turystom.

Mieszkańcy Helu
Podpisy złożyło 511 mieszkańców miasta Hel


Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta Helu
2. Przewodniczący Rady Miasta Helu

Do wiadomości:
1. Wojewoda Gdański
2. Urząd Morski w Gdyni
3. Konserwator Zabytków Powiatu Puckiego
4. Wojewódzki Konserwator Przyrody
5. Zarząd Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.


Ostateczna decyzja dotycząca losu terenów położonych na Małej Plaży pozostaje w rękach naszych radnych. W związku z tym, mieszkańcy Helu oczekują od władz miasta zorganizowania spotkania w terminie poprzedzającym sesję Rady Miasta, na której odbędzie się głosowanie nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

P.S. Wszystkich mieszkańców, którym nie udało się dotrzeć do listy podpisów-serdecznie przepraszamy. Podpisy pod wnioskiem zbierano tylko przez 6 dni.


Ewa Zydler

Artykuł został opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 180 z dnia 20.08.04