2004.08.20. „UWAGI DO PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA”, artykułu z HB.

Uwagi do planu miejscowego zagospodarowania

Do dnia 9 sierpnia do helskiego ratusza, od instytucji i osób fizycznych wpłynęło 8 pism zawierających uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na kolejnych stronach prezentujemy trzy, których kopie przekazano do redakcji HB.

Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu"
Bulwar Nadmorski 2,
84-150 Hel.
Hel, dnia 6.08.2004

ZAŁĄCZNIK DO PISMA Z DNIA 6.08.2004
DO URZĘDU MIASTA W HELUZarząd Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu", po analizie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działek geodezyjnych nr 110/2, 111/2, 111/3, 111/5, położonego w Helu przy ul. Portowej, a przedstawionego w formie projektu uchwały Rady Miasta Helu, wnosi następujące uwagi:

I. Przedstawiony dokument nie jest zgodny z wcześniej uchwalonymi dokumentami Rady Miasta Helu: "Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki 111/3" przyjętym na sesji Rady Miasta w dniu 3.07.2002 roku oraz Uchwałą Rady Miasta z dn. 28.08.2002 r w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 110/1, 110/2, 111/2, 111/3, 111/5".

II. Forsowana przez Burmistrza Helu propozycja zagospodarowania wyżej wymienionych działek nie jest zgodna w wolą zdecydowanej większości mieszkańców Kolonii Rybackiej bezpośrednio przylegającej do tego obszaru, co zostało wyrażone w publicznej liście protestacyjnej. Władze miasta winny uszanować tę wolę.

III. Lokalizacja drogiego i bardzo ograniczonego funkcjonalnie projektu basenu, na tym nadmorskim obszarze jest pomysłem pozbawionym racjonalności i logiki: miasto straciłoby w ten sposób zarówno wyjątkowy teren, jak i możliwość budowy normalnego basenu z pełnym zapleczem umożliwiającym wygodne z niego korzystanie.

IV. Przedstawiony projekt planu, jednoznacznie przez jego wykonawców autoryzowany oraz, jak to uwypukliła dyskusja wokół niego i projektu budżetu miasta, ciągle umożliwia sprzedaż części tego terenu na, jak to określono, "zaplecze socjalno - noclegowe bazy sportów wodnych". Przeczy to uchwale RM z dn. z 28 sierpnia 2002 i będącymi jej częścią wnioskami np. nr 2 i 9 z sesji Rady Miasta z dn. 3 lipca 2002.

V. Przedstawiony projekt nie gwarantuje nawiązania do istniejącego w bezpośrednim sąsiedztwie charakteru kulturowego zabudowy, dając potencjalnym inwestorom zbyt dużą swobodę interpretacyjną przedstawionych zapisów.

Uzasadnienie:
Przedstawiony plan nie spełnia postulatów Rady Miasta wyrażonych uchwałą z 28 sierpnia 2002 roku, w której to rada określiła zamiar przeznaczenia tych terenów "pod kompleks rekreacyjno - edukacyjno - sportowy", w tym plażę i zaplecze dla rybołówstwa łodziowego". Dokument wylicza 11 zadań do wykonania przez Zarząd Miasta (1) . Na niektóre punkty ww. uchwały brak jest odpowiedzi lub są one niejasne. Pozostawia to zleceniodawcę - Radę Miasta - bez oczekiwanych rozwiązań. Uzyskane w czasie publicznych konsultacji (zebrań) zmienne interpretacje poszczególnych zapisów projektu planu wyrażane przez jego wykonawców, nie dają pewności co do możliwości osiągnięcia wytyczonego uchwałą Rady w 2002 roku celu.
W dyskusjach wielokrotnie wykonawcy mówili o konieczności lokalizacji w na tym terenie bazy nurków (2) - w projekcie uchwały tego brak. Na mapie wyrysowano natomiast zarys fundamentu baraku, który ma ponoć być do tego celu zaadaptowany. Obok zarysowano prostokąt, ciągnący się od ulicy Plażowej niemal po Lipową pod zabudowę z zapisem "Urządzenia sportowo - rekreacyjne z zapleczem". Od 8 lipca br. wiemy, co w nowej uchwale dopisano:"(...) projektuje się realizację basenu sportowo - rekreacyjnego (z możliwością min. 4 torów o długości 25,0 m z zapleczem sanitarno-szatniowym, gastronomicznym i technicznym; do użytku całorocznego (...)". Dalej, wymienia się materiały i elementy architektury (dalekie od regionalnych) (3) .

Zmierzać to może do sprzedaży i tego fragmentu terenu? (4) Plan ewentualnego zbycia wydzielonych działek potwierdził pośrednio burmistrz mówiąc na spotkaniu z mieszkańcami w dn. 8.VII.br, że jeśli Rada Miasta przyjmie zaproponowany podział funkcyjny terenu, to następnym krokiem rady i burmistrza będzie dokonanie wtórnego podziału tego obszaru i znalezienie sposobu na zrealizowanie zaplanowanych nań inwestycji. Przeto, jeśli miasto (Rada) nie znajdzie własnych pieniędzy na realizację zapisów projektu planu, to będzie trzeba ten teren sprzedać przyszłym inwestorom, aby oni mogli wypełnić wolę wyrażoną w proponowanej uchwale Rady (5). Zatem, nie posiadając w rękach kompleksowego projektu zagospodarowania całości terenu (jeśli odrzuci się np. koncepcje Uniwersytetu Gdańskiego) burmistrz będzie "zmuszony" do parcelacji obszaru i sprzedaży go niemal w całości. (6)
Propozycja ilości i lokalizacji miejsc parkingowych na tym terenie jest źle opracowana. Na pierwszej mapie mamy ich minimum 20, na drugiej jest 16, a wg wypowiedzi projektanta i burmistrza (8.VII.br.) wynika, iż odpowiadając na postulat mieszkańców zredukuje się je do jeszcze mniejszej liczby - 10. Czy projekt planu pogodzi sprzeczne oczekiwania i konieczności wynikające z potrzeb np. całorocznego basenu?
Funkcjonalna architektura nowoczesnego basenu nie będzie współgrała z charakterystycznym zabudowaniami kolonii rybackiej i może wyraźnie je zdominować i przysłonić od strony Zatoki.


Zarząd Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu"Przypisy:

1] dziś Burmistrz
2] Jak wiadomo istnieją już takie bazy w Helu, a ich użytkownicy eksplorują głęboko położone wraki, a nie płycizny plaży. Niemniej projekt UG taką funkcje dla młodzieży przewiduje.
3] Przed paroma laty ówcześni radni odrzucili projekty innych inwestorów, którzy wzdłuż ulicy Portowej, zasłaniając całkowicie widok mieszkańcom i spacerowiczom, planowali ustawić hotelowce (też chyba z basenem).
4] Czemu (nagle!) ten basen zaplanowano tutaj, mimo że bardziej pasuje w rejonie hali sportowej lub szpitala? Analizę ekonomiczną zamysłu zapewne nie zrobiono. Dziś finanse miasta nie pozwalają na budowę i utrzymanie takiej inwestycji. Bilet musiałby kosztować wg pobieżnych wyliczeń ok. 28 zł!
5] Przedziwnie w tym kontekście wypada Uniwersytet Gdański, zaproszony przez władze miasta do zaprezentowania alternatywnej koncepcji zagospodarowania terenu po HYDROBUDOWIE, któremu zaproponowano bezpłatne przekazanie części działek.
6] Dyskurs o niezbywalności publicznego krajobrazu, a szczególnie wspólnego dobra cennej i unikalnej przestrzeni pójdzie w zapomnienie.
Artykuł został opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 180 z dnia 20.08.04