2004.08.20. "PROTEST W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA", artykułu z HB.

Protest w sprawie miejscowego planu zagospodarowania


Hel 04 sierpnia 2004 roku
Redakcja "Helskiej Blizy"

Proszę uprzejmie Redakcję "Helskiej Blizy" o opublikowanie moich uwag do projektu planu miejscowego, obejmującego swoim zakresem obszar tzw. "Małej Plaży" przy ul. Portowej w Helu.
Zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie - ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do planu może wnieść każdy, do czego zachęcam innych mieszkańców Helu.
Jednocześnie apeluję do władz naszego miasta, by stosownie do zapisu art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego, podjęto wszelkie kroki niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli, w szczególności tych zamieszkujących Kolonię Rybacką w Helu.
Proszę również, aby stosownie do zapisu art. 10 K.p.a., zapewniono wszystkim osobom składającym uwagi do projektu planu miejscowego, czynny udział w każdym stadium postępowania a przed uchwaleniem planu miejscowego proszę o umożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych materiałów. Proszę również o wyjaśnienie zasadności przesłanek, którymi kieruje się organ administracji samorządowej - Urząd Miasta w Helu, który w sposób świadomy pomija problem uzbrojenia terenu objętego projektem planu, ze szczególnym uwzględnieniem zasilania w energię elektryczną oraz zrzut nieczystości płynnych bez uprzedniej rozbudowy systemu. W naszej gminie panuje taki fatalny obyczaj. Polega on na tym, że gdy inwestor udaje się do budynku Urzędu Miasta, aby uzyskać dane do przyłącza medialnego, na pytanie gdzie przebiega sieć danego medium, aby się mógł podłączyć, urzędnicy odpowiadają ze stoickim spokojem - w pobliżu. To się musi zmienić, gdyż w każdym wypadku oznacza to kompromitację Urzędu Miasta Helu.
Na zakończenie chciałbym prosić mieszkańców Kolonii Rybackiej w Helu i innych mieszkańców o aprobatę dla projektu zagospodarowania przestrzeni jaką przygotował Uniwersytet Gdański. Musimy bowiem traktować wszelkie inwestycje Uniwersytetu Gdańskiego na obszarze naszej gminy jako inwestycje najwyższego uprzywilejowania. Innej drogi bowiem nie ma.
Dziwi mnie natomiast to, że Pan mgr Mirosław Wądołowski - Burmistrz Helu, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, występuje przeciwko niemu, natomiast taki obywatel jak ja, który ukończył uczelnię w Olsztynie, gorąco popiera inicjatywę Uniwersytetu Gdańskiego.

Z wyrazami szacunku:
Andrzej Buliński


Uwagi do projektu planu miejscowego obejmującego swoim zakresem nieruchomości gruntowe, oznaczone w katastrze jako działki nr, nr: 110/2, 111/3 i 111/5 obręb ewidencyjny Hel.

Na podstawie zapisu art. 17 pkt 11 oraz art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.), kwestionuję część ustaleń przyjętych w projekcie planu.
Jednocześnie zwracam się do Rady Miasta Helu, aby stosownie do zapisu art. 19 cyt. wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miasta Helu stwierdziła konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego w wyniku uwzględnienia niniejszych uwag.

UZASADNIENIE
Stosownie do zapisu art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w planie miejscowym określa się obowiązkowo:
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
Projektowany dokument nie zawiera zasad rozbudowy systemu zasilania w energię elektryczną niskonapięciową - trójfazową, zasad usunięcia nieczystości płynnych, których nie można wykorzystać gospodarczo oraz nie zawiera zasad przebudowy układu komunikacyjnego.
Należy przyjąć jako rzecz bezsporną, że Kolonia Rybacka w wyniku wieloletnich zaniedbań pozbawiona jest stacji trafo na swoim obszarze. To powoduje, że w okresie sezonu letniego następują duże spadki napięcia i to w sytuacji gdy niedawno podniesiono napięcie w sieci z 220 V na 230 V. Powstanie dodatkowego zapotrzebowania na energię elektryczną o wielkości hipotetycznej około 100 kW spowoduje, że zarządca sieci nie dokona rozbudowy sieci i budowy stacji trafo własnym staraniem i na własny koszt lecz uchyli się od rozbudowy sieci.
Konieczność rozbudowy sieci obciąży przyszłego inwestora co drastycznie podniesie koszty przyszłej inwestycji.
Według mojego stanu wiedzy postawi to pod znakiem zapytania całą przyszłą inwestycję. Należy bowiem pamiętać, że ułożenie przewodu doziemnego typu YAKI 4 x ... mm kw. następuje według nowych zasad, w tzw. oczko, co oznacza że przewód doziemny jest układany w ziemi. Wychodząc z jednej trafostacji, dochodzi do nowej trafostacji zbudowanej na obszarze Kolonii Rybackiej, a następnie dochodzi do innej trafostacji. Pod iloma ulicami trzeba ułożyć przewód doziemny, jak ułożyć go pod torami kolejowymi i kto to sfinansuje?
Należy bowiem pamiętać, że mamy do czynienia z monopolistą, jakim jest zarządca sieci - Spółka Akcyjna "ENERGA". Jest ona wyłącznie pośrednikiem na rynku dostaw energii elektrycznej.
Spółka ta pobiera opłaty nie tylko za dostarczoną energię elektryczną ale również pobiera opłaty za gotowość dostarczenia energii. Jako monopolista na rynku energii elektrycznej nie odpowiada natomiast za przerwy w dostawie energii oraz za skutki finansowe jakie powstają w wyniku przerw w dostawie energii.
Szczególne kuriozum stanowi to, że inwestor zmuszony jest przekazać nieodpłatnie rozbudowaną sieć na rzecz Spółki Akcyjnej "ENERGA" bez zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych.
Taki stan rzeczy wymusza na administracji samorządowej przygotowanie projektu planu miejscowego w sposób komplementarny. Innej drogi nie ma. Chyba, że ma się zamiar oszukać przyszłego inwestora. Wykończyć można każdego inwestora, wystarczy tylko trochę dobrej woli ze strony administracji samorządowej. Dlatego apeluję o odrobinę zdrowego rozsądku.
Zastanawiający jest natomiast fakt, dlaczego przez tyle lat od upadku komunizmu w Polsce nie zbudowano trafostacji na terenie Kolonii Rybackiej w Helu?
Odpowiedzi udzielił pośrednio były radny. Ocenił to w następujący sposób: "Mieliśmy w Helu zbudować komunizm z ludzką twarzą. Niestety nam nie wyszło. Zbudowaliśmy kapitalizm z gołą dupą. I tak już będzie w przyszłości".

Następna uwaga dotyczy przebudowy układu komunikacyjnego.
Ulice: Lipowa, Plażowa oraz Rybacka to ulice o jednym pasie ruchu kołowego (jednoburtowe). Proponuję zatem, aby wjazd na obszar ulicy Portowej odbywał się z ulicy Plażowej (najlepsze promienie skrętu z ulicy Sikorskiego). Wyjazd natomiast winien się odbywać z ulicy Lipowej i Rybackiej. Jest również sprawą bardzo istotną, aby poszerzyć maksymalnie pas drogowy ulicy Portowej poprzez podział nieruchomości 110/2 i włączyć go do pasa ulicy Portowej. Należy również przenieść oświetlenie ulicy portowej ze strony zachodniej na wschodnią.
Dwa miesiące temu modernizowano oświetlenie uliczne w ulicy Portowej. Jako natrętny petent Urzędu Miasta w Helu poprosiłem, aby linię oświetleniową zlokalizować po stronie wschodniej - przy zabudowaniach. Zlokalizowano ją po stronie zachodniej. Za głupotę niektórych urzędników płaci podatnik. Gmina Hel to bogata gmina - stać nas na rozrzutność. Taki mamy charakter.

Składający uwagi do projektu miejscowego


Andrzej Buliński

Artykuł został opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 180 z dnia 20.08.04