2004.08.26, "Pismo do ..."

Hel, dnia 26 sierpnia 2004 r.

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
ul. Kotwiczników 20
80-881 Gdańsk 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu"
Bulwar Nadmorski 2
84-150 Hel

  Dot. zabytkowego zespołu latarni morskiej w Helu

  Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie

Niniejszym jako Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu", którego jednym z naczelnych celów statutowych jest dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego Helu, uprzejmie prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie zabytkowego charakteru zespołu budynków latarni morskiej na Helu.

Dnia 23 czerwca 2004 r. Powiatowy Konserwator Zabytków skierował wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku o wpisanie niniejszego zespołu budynków do rejestru zabytków (sygn. PKZ H 23/2004) - do dnia dzisiejszego postępowanie nie zostało wszczęte. Przed złożeniem wniosku dokonał oględzin przedmiotowego zespołu budynków potwierdziwszy, że budynki te są doskonale zachowane i należy objąć je ochroną zabytków - powyższe stanowisko jest zawarte w wyżej wymienionym wniosku.

Wobec decyzji Burmistrza Miasta Hel (sygn. G-7430/06/2004) w sprawie podziału nieruchomości, na której znajdują się te budynki a co za tym idzie najprawdopodobniej rozbiórce znacznej ich części, wnosimy o zajęcie stanowiska jak wyżej, co może uchronić ten wspaniale zachowany (na Pomorzu Gdańskim jedyny) zespół budynków latarnika pochodzący z lat dwudziestych XIX wieku. W wypadku pozytywnego ustosunkowania się do wniosku, wnosimy także o poinformowanie o nim Burmistrza Miasta Hel oraz Radę Urzędu Miejskiego w Helu.

Ponadto, uprzejmie prosimy o przyśpieszenie rozpatrzenie wyżej opisanego wniosku Powiatowego Konserwatora Zabytków w sprawie objęcia ochroną zabytków przedmiotowego zespołu budynków.

do góry