2004.08.14, "Pismo do ..."

Hel 14 sierpnia 2004 r.

Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu"
Bulwar nadmorski 2
84-150 Hel

Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Gdańsku
Za pośrednictwem
Burmistrza Helu

Odwołanie

Na podstawie na podstawie art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. Z 1980 r. Nr 9 poz. 26 z póź. zm.) wnoszę o

  • uchylenie w całości decyzji Burmistrza Helu z dnia 03.08.2004 r. nr G-7430/06/2004, orzekającej zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Hel, położonej w Helu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: 152/1, karta mapy 4, o powierzchni 0.2668 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 34302.

Wymienionej decyzji Burmistrz Helu zarzucam

  • naruszenie przepisów prawa proceduralnego i materialnego

Uzasadnienie

Na działce, będącej przedmiotem decyzji Burmistrza Helu, znajduje się unikatowy kompleks zabudowań latarni morskiej z 1827 r., na który składa się; dom latarnika, składzik na narzędzia, charakterystyczna piwnica o cechach ziemianki. Każdy z budynków ma cechy zabudowy bliźniaczej. Funkcjonalnie i zgodnie z założeniami architektonicznymi, nieruchomość podzielona jest na dwie niezależne części. Taki też podział geodezyjny zachowywałby historyczne walory architektoniczne miejsca.

Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu" złożyło wniosek o objęcie ochroną konserwatorską zespołu Latarni morskiej wraz z obiektami towarzyszącymi. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Konserwatora Zbytków, który w dniu 23.06.2004 r.przesłał pismo do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o poparcie wniosku Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu" o objęcie ochroną konserwatorską zespołu latarni morskiej w Helu. (załącznik 1).

Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu" jest dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego Helu.

Zgodnie z przepisami art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego organizacji społecznej a taką jest Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu" przysługują prawa strony, ponieważ uzasadnione celami statutowymi tej organizacji

Z powyższego stanu faktycznego i prawnego wynika, iż przysługują mi prawa strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym podziału nieruchomości, na której położony jest lokal mieszkalny, który obecnie użytkuję na podstawie umowy najmu.

Tymczasem Burmistrz Helu wszczął postępowanie z urzędu w sprawie podziału nieruchomości, wydał decyzję orzekającą zatwierdzić projekt podziału nieruchomości nie powiadamiając o tym mieszkańców nieruchomości. Mieszkańcy nieruchomości, przyszli nabywcy korzystający z prawa pierwokupu, nie mogli wypowiedzieć co do zebranych dowodów związanych z podziałem nieruchomości oraz nie mogli zgłaszać własnych żądań. Takie postępowanie narusza normy wynikające z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego formującego zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu.

Postępowanie administracyjne prowadzone przed wydaniem decyzji naruszało również normy:

  • art. 9 Kpa; zasadę obowiązku organów udzielania informacji faktycznej i prawnej przez brak jakiejkolwiek informacji o przysługujących mi prawach w toczącym się postępowaniu
  • art. 7 Kpa; zasadę prawdy obiektywnej. W toku postępowania organy administracji zobowiązane są do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Tymczasem Burmistrz Helu, powiadomiony o wniosku Powiatowego Konserwatora Zabytków o objęciu ochroną konserwatorską zespołu Latarni Morskiej wraz z obiektami towarzyszącymi, nie uwzględnił tego faktu w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji.
  • art. 7 Kpa stanowi, że w toku postępowania organy administracji podejmują wszelkie kroki do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Chociaż przepisy prawa nie zawierają definicji pojęcia interesu społecznego, oczywistym jest, że skoro lokalne stowarzyszenie wnosi o ochronę konserwatorską kompleksu zabudowań, wniosek ten popiera Powiatowy Konserwator Zbytków to uwzględnienie tego stanu przy podziale geodezyjnym nieruchomości będzie uwzględnieniem interesu społecznego. Decuzja Burmistrz helu narusza normy tego przepisu.
  • art. 8 Kpa zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów administracyjnych
  • art. 11 Kpa zasadę przekonywania

Burmistrz Helu wydał decyzję orzekającą zatwierdzić podział nieruchomości położonej w Helu przy Latarni morskiej z naruszeniem norm prawa proceduralnego.

Burmistrz Helu zatwierdził podział nieruchomości na pięć działek:

  • dwie o powierzchni ok. 400 m2, na których znajduje się po połowie domu,
  • jedna o powierzchni ponad 1000 m2, na której znajdują się budynki gospodarcze
  • dwie o niewielkiej powierzchni i bliżej nie określonym przeznaczeniu

W uzasadnieniu decyzji Burmistrz Helu podaje, że podział ma na celu wydzielenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu oraz bezprzetargowej sprzedaży. W decyzji tej nie ma uzasadnienia takiego a nie innego podziału nieruchomości.

Postępowanie dotyczące podziału nieruchomości zostało wszczęte na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który ma brzmienie, iż podziału nieruchomości można dokonać z urzędu jeżeli jest on niezbędny do realizacji celów publicznych.

Podział wymienionej nieruchomości inny niż na dwie funkcjonalne historyczne część nie uwzględnia realizacji celów publicznych. Podział nieruchomości na pięć działek, który burzy unikalny kompleks zabudowy architektonicznej nie realizuje celów publicznych.

Burmistrz Helu w postępowaniu poprzedzającym wydanie zaskarżoną decyzję uniemożliwił mi czynny udział w postępowaniu, nie uwzględnił mojego interesu prawnego.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

Aleksander Brojek
do góry