2005.03.11. "STANOWISKO STACJI MORSKIEJ INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO", artykułu z HB.

STANOWISKO STACJI MORSKIEJ INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

wobec opinii wyrażanej przez przedstawicieli rybaków i samorządu powiatowego w sprawie podważania zasadności realizacji projektu pt. "Błękitna Wioska" w Helu:

- na spotkaniu z posłami z sejmowej Komisji Rolnictwa w Juracie w dniu 11 lutego 2004,
- w piśmie Starosty Puckiego z dn. 16.02.2005 skierowanym na ręce Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,
- na spotkaniu władz samorządowych, przedstawicieli rybaków i Uniwersytetu Gdańskiego w Jastarnii w dniu 23 lutego 2005,
- na spotkaniu przedstawicieli samorządów, rybaków, mieszkańców Helu, reprezentantów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska i pracowników Stacji Morskiej UG w Helu w dniu 28 lutego 2005.


- Wyrażamy oburzenie z powodu zmanipulowania przez przedstawicieli rybaków danych oraz wypowiedzi, których autorstwo nam przypisano. Oczekujemy od reprezentantów środowiska rybackiego oficjalnego zdementowania treści pomówień.

- Nigdy i nigdzie nie postulowaliśmy zamykania Zatoki Puckiej dla rybołówstwa. Wręcz przeciwnie - aby ono istniało i rozwijało się, wykonywaliśmy i wykonujemy szereg opracowań i badań, dotyczących m.in. ichtiofauny tego rejonu1. Wiedza ta dyskontowana jest obecnie w programie "Ryby dla Zatoki", który zmierza do odtworzenia i ochrony ryb tego akwenu.

- Plan zamykania rybołówstwa na Zatoce Puckiej nie był nigdy przedmiotem obrad Komitetu Doradczego ani Spotkania Stron "Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego" (ASCOBANS), a tzw. "Plan Jastarnia", który powstał pod egidą ww. Porozumienia z udziałem przedstawicieli wszystkich zainteresowanych środowisk, oddaje decyzje o sposobach ochrony morświnów w ręce władz krajowych.

- Rozporządzenie Rady WE 812/2004 określające środki dotyczące przypadkowego odławiania waleni podczas połowów ryb oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 88/98, zostały wynegocjowane w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej przez Radę Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej. Stacja Morska w Helu nie bierze udziału w pracach sektora rybołówstwa. Nasza aktywność na polu międzynarodowych porozumień ogranicza się wyłącznie do spełniania funkcji eksperckich dla Ministerstwa Środowiska RP.

- Uważamy, iż powyższe rozporządzenie nie pomoże uchronić zasobów bałtyckich morświnów przed dalszym spadkiem ich liczebności i niepotrzebnie z tego powodu ogranicza zdolność połowową polskiego rybołówstwa łososiowego. Nasza opinia jest oparta o wyniki długoletnich badań nad problemem przyłowu morświnów w polskich wodach Bałtyku2. Swoje stanowisko w tej sprawie wyrażaliśmy na spotkaniach bezpośrednich z rybakami, jak również publicznie (np. patrz: Gazeta Wyborcza z 29 lipca 2003).
- Uważamy, iż budowa "Błękitnej Wioski", a także prowadzona w niej działalność edukacyjna i naukowa, ukierunkowana na poznawanie ekologicznych i biologicznych uwarunkowań życia organizmów morza oraz badanie na tym tle możliwości i ograniczeń w ekonomicznym rozwoju człowieka, pomoże w cywilizacyjnym rozwoju naszego regionu. Łączenie realizacji tego zamierzenia z Rozporządzeniem Rady WE 812/2004 jest bezpodstawne.

- Uważamy, że sytuacja, w jakiej znalazła się nasza placówka, jej rozwój oraz negacja problemów ochrony przyrody Morza Bałtyckiego, a także brak zrozumienia wśród społeczeństwa (rybaków) zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz Unii Europejskiej, nakazują w dwójnasób zwiększyć wysiłek i nakłady finansowe na edukację dotyczącą spraw morskich.

Uznając trudną sytuację ekonomiczną rybaków polskich, uważamy jednocześnie za bezpodstawne i fałszywe doszukiwanie się przyczyn takiej sytuacji w działalności naukowej i edukacyjnej Stacji Morskiej UG.


Przykładowe tytuły opracowań:
[1] Skóra K.E., (1988) - Charakterystyka biologiczna stad ryb użytkowych Zatoki Puckiej. Sprawozdanie z badań wykonanych w latach 1985-1987 dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego we Władysławowie. MLT UG w Helu, 94 s.
. Skóra K.E. (1993). Ryby Zatoki Puckiej - przyczyny degradacji oraz metody rekultywacji zasobów. W : Problemy ekologiczne Ziemi Puckiej - stan i środki zaradcze. Zbiór ekspertyz. (red Pliński M.) Gdańsk, Krokowa: 59-69.
. Pelczarski W., Skóra K.E., Arciszewski B. Cytawa S. (1998/99). Program odtworzenia zasobów rybnych Zatoki Puckiej. 28/ZW/98 dla Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie:1-30

[2] Skóra, K.E and Kuklik, I. 2003. Bycatch as a potential threat for harbour porpoise (Phocoena phocoena) in Polish Baltic waters. NAMMCO Sci. Publ. 5 [tłumaczenie tytułu: "Przyłów jako potencjalne niebezpieczeństwo dla morśwnia (Phocoena phocoena) w polskich wodach Bałtyku"].

Artykuł został opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 193/194 z dnia 11.03.05