2004.09.24. "LISTY DO REDAKCJI ", artykułu z HB.

Do Redakcji "Helksiej Blizy"

Proszę Redakcję "Helskiej Blizy" o opublikowanie odpowiedzi nr UAN-7322/01/04 Pana Mirosława Wądołowskiego - burmistrza Helu. Z dużą przykrością informuję, że mój wniosek dotyczący zasilania obszaru tzw. "Małej Plaży" w energię elektryczną nie został przez Pana Wądołowskiego zrozumiany. Oczekiwałem odpowiedzi na temat.. nie otrzymałem jej, a to co dostałem trudno nazwać odpowiedzią. Zapewniam Pana Burmistrza oraz Redakcję "Helskiej Blizy" i Czytelników, że sprawa ta jest z punktu widzenia finansowego bardzo poważna. Chodzi o bardzo duże pieniądze i o to kto je wyłoży. Mam nadzieję, że nie będzie to inwestor (Uniwersytet Gdański) ani gmina Hel. Mam również nadzieję, że budowę trafostacji na obszarze Kolonii Rybackiej zrealizuje Spółka Akcyjna ENERGA z Gdańska.
W tej sytuacji wystąpiłem do Rady Miasta Helu z wnioskiem o ponowienie czynności i dlatego uprzejmie proszę o opublikowanie treści tego wniosku.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Buliński


ODPOWIEDŹ BURMISTRZA NA UWAGI PANA ANDRZEJA BULIŃSKIEGO DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Hel, dn. 30.08.2004 r.

Szanowny Pan
Andrzej Buliński

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) informuję, że uwagi do projektu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działek nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2, wniesione przez Pana pismem z dnia 04.08.2004 r. (wpłynęło do Urzędu Miasta Helu w dniu 04.08.2004 r. nr kanc. 873) zostały rozpatrzone w następujący sposób:

1. Jeżeli chodzi o zaopatrzenie w energię elektryczną, uzgodniono z ENERGĄ, jak niżej:
- przewiduje się zasilanie w energię elektryczną na podstawie warunków przyłączeniowych określonych przez dostawcę,
- przewiduje się budowę sieci SN-15kV i nn-0,4 kV po trasach wynikających ze szczegółowych uzgodnień na etapie projektowania, w tym w pasach drogowych,
- rezerwuje się możliwość wybudowania sieci transformatorowych, o ile jej budowa będzie wynikać ze zgłoszeń i odbiorców zlokalizowanych w obszarze opracowywanego planu.

2. Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i budowa sieci deszczowej na całym terenie Kolonii Rybackiej ujęta została w projekcie inwestycyjnym dla całego miasta, a realizacja powyższego nastąpi w latach 2005-2007.

3. Projekt planu dotyczący wyłącznie obszaru działek wymienionych wyżej, tj. położonych pomiędzy falochronem portu wojennego, ulicą Portową i placem przed wejściem do fokarium. Przewiduje on zachowanie ciągów komunikacyjnych na przedłużeniu ulic rybackiej, Plażowej i Lipowej, w tym w części wydmowej z zastosowaniem kładek drewnianych. Kwestie związane z organizacją ruchu na terenie całej Kolonii zostaną wyjaśnione w innym trybie.

Burmistrz
Mirosław Wądołowski


Hel, dnia 13 września 2004 roku

Do Rady Miasta Helu

Wniosek o ponowienie czynności

Na podstawie zapisu art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dni a 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zwracam się do Rady Miasta Helu z wnioskiem o stwierdzenie konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu poprzez ponowienie czynności w stosunku do zasilenia w energię elektryczną obszaru objętego projektem planu miejscowego.
Wniosek powyższy dotyczy nieruchomości gruntowych zabudowanych, oznaczonych w katastrze jako działki nr: 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2 obręb Hel.

UZASADNIENIE

Przyjąć należy jako rzecz bezsporną, że pisemna odpowiedź Pana Wądołowskiego - burmistrza Helu na mój wniosek w tej sprawie, cyt. ... rezerwuje się możliwość wybudowania stacji transformatorowej, o ile jej budowa będzie wynikać ze zgłoszeń odbiorców zlokalizowanych w obszarze opracowywanego planu... - to nic innego, jak uchylenie się od odpowiedzi. Dlaczego ten problem jest tak ważny dla wszystkich mieszkańców Kolonii Rybackiej w Helu? Dlaczego ten problem jest tak ważny dla przyszłego inwestora na obszarze "Małej Plaży"?
Chcąc to wyjaśnić, należy zacząć od przepisów prawa obowiązującego w tym zakresie.
Problematykę powyższą reguluje ustawa - Prawo energetyczne (w szczególności art. 9) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy - rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu energią elektryczną... z dnia 21 października 1998 roku z późn. zm.

Powyższe przepisy wykonawcze określają warunki:
- przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych,
- pokrywania kosztów przyłączenia,
- obrotu energią elektryczną,
- świadczenia usług przesyłowych,
- prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci elektroenergetycznych,
- standardów jakościowych obsługi odbiorców energii elektrycznej.

Przyłączenie podmiotów do sieci elektroenergetycznej następuje na podstawie umowy o przyłączenie oraz po spełnieniu warunków przyłączenia, określonych przez przedsiębiorstwo sieciowe (Gdańską Kompanię Energetyczną S.A. ENERGA - przyp. autora).

Koszty przyłączenia do sieci określa się na podstawie:
- nakładów na budowę przyłączy,
- nakładów na budowę lub rozbudowę sieci o tym samym napięciu co budowane przyłącze - niezbędną do realizacji przyłączenia.

Nakłady o których mowa wyżej (koszty przyłączenia do sieci - przyp. autora), ponosi przedsiębiorstwo sieciowe (Gdańska Kompania Energetyczna S.A. ENERGA - przyp. autora), jeżeli budowa przyłącza i budowa lub rozbudowa sieci są przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Nakłady na budowę i niezbędną rozbudowę sieciową dotyczą sieci o tym samym napięciu co budowane przyłącze. Koszty przyłączenia do sieci ponosi ENERGA, a nie gmina czy przyszły inwestor.

Przypadek II.
W wypadku gdy budowa przyłącza, budowa lub rozbudowa sieci w zakresie niezbędnym do przyłączenia podmiotu, nie jest przewidywana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zakres i warunki realizacji inwestycji oraz pokrywania kosztów przyłączenia, określa umowa o przyłączenie po spełnieniu warunków przyłączenia, określonych przez przedsiębiorstwo sieciowe.
W tym przypadku koszty przyłączenia do sieci ponosi przyszły inwestor, czyli podmiot przyłączany do sieci.
Koszty przyłączenia są pokrywane w formie opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych kosztów realizacji przyłączenia.

Tyle w skrócie przepisy prawa. Jaki ma to związek z przedstawionym do uchwalenia projektem planu miejscowego?

Projekt planu miejscowego nie przewiduje budowy trafostacji na obszarze objętym planem i konsekwencje tego będą takie, że przyszły inwestor będzie zmuszony do poniesienia ogromnych nakładów finansowych na budowę trafostacji na obszarze Kolonii Rybackiej w Helu.
Budowa trafostacji i linii zasilającej na obszarze Kolonii Rybackiej, to wydatek znacznie większy niż milion złotych.

Kolonia Rybacka nie ma na swoim obszarze trafostacji, natomiast w okresie sezonu letniego występują bardzo duże niedobory zasilania w energię elektryczną. Gdyby ten niedobór letni został dodatkowo powiększony przez nowego inwestora o wielkość rzędu 100 kW lub więcej, to kto poniesie skutki takiego rozwoju sytuacji? Pan Wądołowski już prawdopodobnie nie będzie pełnił funkcji burmistrza Helu, natomiast mieszkańcy Kolonii Rybackiej "zostaną z ręką w nocniku".

Dlatego ten wniosek ma spowodować, że stację trafo na obszarze Kolonii wybuduje własnym staraniem i na własny koszt Spółka Akcyjna ENERGA z Gdańska.

Dotyczy to również sytuacji, gdyby inwestorem został Uniwersytet Gdański, a monopolista - Spółka Akcyjna ENERGA zrobi wszystko, aby uchylić się od budowy trafostacji na obszarze Kolonii Rybackiej w Helu.
Jedyne zatem logiczne wyjście to wpisanie budowy trafostacji do projektu planu miejscowego, po uzgodnieniu tego ze Spółką Akcyjną ENERGA.

A. Buliński

Artykuł został opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 182 z dnia 24.09.04