2004.09.10. "UWAGI DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO", artykułu z HB.

Uwagi pani Iwony Rusajczyk do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

Hel, dn. 9.08.2004

Burmistrz Helu
Mirosław Wądołowski
Przewodniczący Rady Miasta
Tadeusz Klajnert
Radni Miasta Helu

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geodezyjnych nr 111/2, 111/3, 111/5, 110/2 przy ul. Portowej, na terenie "Małej Plaży".
Jako mieszkanka Kolonii Rybackiej nie zgadzam się z warunkami w/w planu zagospodarowania przestrzennego.
Planowane zabudowania (basen, adaptacja istniejącego budynku, parkingi, drogi dojazdowe, wysokie ogrodzenie terenu) ograniczają i utrudniają powszechny dostęp do plaży, zagrażają zanieczyszczeniem środowiska wydmowego oraz samej plaży znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie w/w działek. Ze względu na turystykę plażową (w oparciu o którą większość mieszkańców Kolonii Rybackiej prowadzi działalność gospodarczą), ograniczenie i utrudnienie dostępu do plaży i morza poważnie zagraża interesom lokalnej społeczności.
Postuluję o rekultywację tego terenu i przywrócenie mu pierwotnej funkcji i walorów naturalnych.
Zwracam uwagę radnych miasta Helu na fakt, że zatwierdzenie owego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwi wtórny podział terenu i sprzedaż wyżej wymienionych działek - w konsekwencji dużego fragmentu "Małej Plaży" i terenów przyległych, co jest niezgodne z wcześniejszymi zapisami w uchwale z dnia 28.08.2002.

Iwona Rusajczyk


ODPOWIEDŹ BURMISTRZA NA UWAGI PANI IWONY RUSAJCZYK DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Hel, dn. 24.08.2004 r.

Szanowna Pani
Iwona Rusajczyk


Na podstawie art. 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), informuję, że uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działek nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2, wniesione przez Panią pismem z dnia 09.08.2004 r. (wpłynęło do Urzędu Miasta w Helu w dniu 09.08.2004 r.), zostały rozpatrzone negatywnie.

Projekt planu nie tylko nie ograniczy, ale powiększy dostęp do plaży i morza, gwarantuje ochronę środowiska wydmowego oraz samej plaży, umożliwi realizację dodatkowych atrakcji, które jedynie zwiększą liczbę turystów odwiedzających Kolonię Rybacką.
Jednocześnie informuję, że wtórny podział nieruchomości jest konieczny, chociażby w celu wydzielenia ciągów komunikacyjnych i ujawnienia takiego sposobu użytkowania w ewidencji gruntów.

Burmistrz Helu
Mirosław Wądołowski

Artykuł został opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 181 z dnia 10.09.04