2004.09.10. "UWAGI DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO", artykułu z HB.

Uwagi pana Ryszarda Groenwalda do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

Hel, 2004-07-31

Burmistrz Miasta Helu

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działek geod. nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2 - położonego w Helu przy ulicy Portowej (obręb Hel, karta mapy 4).

Na podstawie art. 18 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) - wnoszę n/w uwagi do projektu planu.

1. Projekt zakłada wtórny podział nieruchomości -co jest niezgodne u pkt 9 Wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 111/3 przyjętych na sesji Rady Miasta Helu w dniu 3 lipca 2002 r. - potwierdzonych w Uchwale XLIV/317/2002 Rady Miasta Helu z dnia 28 sierpnia 2002 r.

2. Projekt nie wyklucza sprzedaży nieruchomości - co jest niezgodne z pkt 2 w/w wniosków.

3. Nie sporządzono prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego - co jest niezgodne z art. 17 pkt 5 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Projekt w par. 4 ustala stawkę procentową służącą do naliczania z tytułu wzrostu nieruchomości w wysokości 0% - co jest konsekwencją braku prognozy skutków, o której mowa w pkt 3.

Uważam, iż projekt planu dotyczącego unikatowej części Helu powinien w sposób szczególny umożliwiać taki rozwój miasta, który będzie korzystny dla mieszkańców i budżetu gminy.

Ryszard Groenwald


ODPOWIEDŹ BURMISTRZA NA UWAGI PANA RYSZARDA GROENWALDA DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Hel, dn. 20.08.2004 r.

Szanowny Pan
Ryszard Groenwald


Na podstawie art. 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), informuję, że uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działek nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2, wniesione przez Pana pismem z dnia 31.07.2004 r. (wpłynęło do Urzędu Miasta w Helu w dniu 09.08.2004 r., nr kanc. 878), zostały rozpatrzone w następujący sposób:

Uwaga 1. Projekt planu zostanie uzupełniony o zapis: "Dopuszcza się podział jedynie wzdłuż linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie użytkowania". Jest to niezbędne, m. in. w celu wydzielenia ciągów komunikacyjnych i ujawnienia powyższego w ewidencji gruntów.

Uwaga 2. O ewentualnej sprzedaży nieruchomości Rada Miasta decyduje w innym trybie, nie ma potrzeby ani konieczności przesądzania o tym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga 3. Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu została sporządzona i załączona do dokumentów planistycznych.

Uwaga 4. Stawka procentowa, na podstawie której nalicza się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, została naliczona w projekcie planu prawidłowo. Art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczy sytuacji, w której nieruchomości objęte planem miejscowym stanowią własność lub są oddane w użytkowanie wieczyste osobom innym niż gmina. W przypadku bowiem sprzedaży nieruchomości gminnej, cała wartość nieruchomości stanowi dochód własny gminy, a nie tylko określona procentowo część kwoty wzrostu wartości nieruchomości.

Burmistrz Helu
Mirosław Wądołowski

Artykuł został opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 181 z dnia 10.09.04