2004.09.10. "UWAGI DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO", artykułu z HB.

Uwagi pana Tadeusza Klajnerta do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

Hel, dnia 9 sierpnia2004 r.

Burmistrz Helu

Na podstawie przepisu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kwestionuję ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działek geod. nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2, położonego w Helu, przy ul. Portowej, (obręb Hel, karta mapy 4), i wnoszę następujące uwagi:

1. W dniu 25 kwietnia 2003 r. Rada Miasta Helu przyjęła "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Helu" (Załącznik do uchwały Nr VII/49/2003 Rady Miasta Helu z dnia 25 kwietnia 2003 r.)
Zgodnie z przepisami wymienionej wyżej ustawy ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4), a wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem (art. 15 ust. 1). [Także art. 17 pkt 4 ustawy]
"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Helu" dla wymienionego wyżej obszaru zawiera następujące zapisy w części tekstowej oraz ustalenia wynikające z przyjętego oznaczenia w części graficznej:
Strona 58, zdania 1 i 2 od góry:
"Pomiędzy portem rybackim a portem wojskowym w Helu wzdłuż brzegu zatoki rozciąga się tzw. mała plaża. Teren ten, wyposażony w odpowiednie urządzenia przyplażowe, powinien być wykorzystany jako jedna z atrakcji turystycznych miasta."
Plansza nr 1 i plansza nr 2
Część tzw. małej plaży, ograniczona falochronem portu wojennego, brzegiem Zatoki Puckiej, ulicą Portową oraz linią będącą przedłużeniem ulicy Rybackiej - oznaczona jako tereny mieszkalno - usługowe oraz tereny nauki, turystyki i wypoczynku.
Pozostała część rozpatrywanego terenu - oznaczona jako tereny plaży nadmorskiej z ośrodkiem przyplażowym. [Studium nie zawiera wyjaśnienia pojęcia "ośrodka przyplażowego", ale pomocne w rozumieniu tego znaczenia może być zawarte na stronie 9, zdanie 5 od góry:
"W rejonie cypla Półwyspu Helskiego znajduje się ośrodek przyplażowy, do którego, przez las, prowadzi ciąg pieszy (przedłużenie ulicy Leśnej)."]
Uwaga 1 dotyczy terenu oznaczonego w projekcie planu miejscowego - symbolem US/UE 2:
Niezgodność między ustaleniami zawartymi w studium (Pozostała część rozpatrywanego terenu - oznaczone jako tereny plaży nadmorskiej z ośrodkiem przyplażowym), a projektem miejscowego planu (Projektuje się realizację basenu sportowo - rekreacyjnego ...).

2. Na sesji w dniu 28 sierpnia 2002 r. Rada Miasta Helu przyjęła uchwałę Nr XLIV/317/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wymienionego wyżej obszaru (z uwzględnieniem wyłączonej później działki geod. nr 110/1).
Uwaga 2 dotyczy błędnie podanego numeru uchwały Rady Miasta Helu.
W części tekstowej projektu planu (projektu uchwały) jest: Uchwała Nr LXIV/317/2002, a powinno być:XLIV/317/2002.

Uwaga 3 dotyczy funkcji terenu zawartych w projekcie planu:
Zgodnie z zapisem zawartym w § 1 wymienionej uchwały z 2002 r. "Przystępuje się do sporządzania miejscowego planu .... z zamiarem przeznaczenia w/w obszaru pod kompleks rekreacyjno - edukacyjno - sportowy, w tym plażę i zaplecze dla rybołówstwa łodziowego ..."), a w projekcie planu miejscowego nie przewiduje się realizacji zaplecza dla rybołówstwa łodziowego.

Uwaga 4 dotyczy nieuwzględnienia w projekcie planu wniosku (nr 4) przyjętego na sesji Rady Miasta Helu w dniu 3 lipca 2002 r.
Zgodnie z zapisem zawartym w § 2 ust. 2 wymienionej wyżej uchwały z 2002 r. "Ponadto plan, o którym mowa w § 1, powinien zawierać ustalenia obligatoryjne, określone obowiązującymi przepisami prawa, jak również uwzględniać wnioski przyjęte na sesji Rady Miasta Helu w dniu 3 lipca 2002 roku".

Wniosek nr 4 zawiera zapis następujący: "Ustala się, że współczynnikpowierzchni biologicznie naturalnej będzie wynosił minimum 75% (siedemdziesiąt pięć procent) powierzchni działki." W projekcie planu dla terenów oznaczonych US/UE 1 i US/UE 2 określono powierzchnie biologicznie czynne - minimum 50%.

Uwaga 5 dotyczy niejasności zapisu zawartego w § 3 ust. 1 projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu.
Nie jest określone, z kim uzgadniać projekty zabudowy:
Czy z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody czy z Zarządem Nadmorskiego Parku Krajobrazowego?

Uwaga 6 dotyczy zapisu zawartego w § 3 ust. 1 projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu.
Rada Miasta Helu nie zaopiniowała pozytywnie propozycji dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie granic pasa nadbrzeżnego. Skąd więc wiadomo, że działka Nr 110/2 leży w granicach pasa ochronnego?

Uwaga 7 dotyczy zapisu zawartego w § 3 ust. 3 projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu.
Adaptacja do nowej funkcji istniejącego budynku biurowego oraz adaptacja nawierzchni z płyt betonowych jest najgorszym z możliwych wyborów.
Zgodnie z wnioskami nr 2 i 3 z dnia 3 lipca 2002 r. Rady Miasta Helu "tereny działek w maksymalnym stopniu zostaną zrekultywowane, a istniejący obiekt biurowo - socjalny może być przebudowany ...".

Uwaga 8 dotyczy zapisu zawartego w § 3 ust. 6 projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu.
Nie ma racjonalnego uzasadnienia konieczność ogrodzenia trwałym ogrodzeniem, jeśli pozostaną swobodne przejścia na plażę.


Hel, dnia 9 sierpnia 2004 r.

Burmistrz Helu

Uwagi
do ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. Ogłoszenie zostało wywieszone w dniu 24 czerwca 2004 r., a początkowy termin wyłożenia projektu planu ustalono na dzień 1 lipca 2004 r.
Oznacza to, że o terminie wyłożenia ogłoszono 6 dni przed dniem wyłożenia, a zgodnie z przepisem zawartym w art. 17 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyłożenie projektu planu ogłasza się na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia.
2. W treści ogłoszenia zawiadamia się o wyłożeniu "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego", zamiast - zgodnie z przepisem art. 17 pkt 10 tejże ustawy - o wyłożeniu "projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego".
3. Błędnie podano numer uchwały Rady Miasta Helu. W ogłoszeniu jest: Uchwała Nr LXIV/317/2002, a powinno być: XLIV/317/2002.

Tadeusz KLAJNERT


ODPOWIEDŹ BURMISTRZA NA UWAGI TADEUSZA KLAJNERTA DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Hel, dn. 20.08.2004 r.

Szanowny Pan
Tadeusz Klajnert

Na podstawie art. 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), informuję, że uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działek nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2, wniesione przez Pana pismem z dnia 09.08.2004 r. (wpłynęło do Urzędu Miasta w Helu w dniu 09.08.2004 r.), zostały rozpatrzone w następujący sposób:

Uwaga 1. Jest to uwaga niesłuszna. Basen sportowo - rekreacyjny może z powodzeniem stanowić część ośrodka przyplażowego, być atrakcyjnym uzupełnieniem i zapleczem dla plaży. Dodam także, że zapis projektu planu odnośnie funkcji terenu US/UE2 zostanie uzupełniony w ten sposób, że po słowie "całorocznego", dodane zostanie "lub innych obiektów sportowo - rekreacyjnych".

Uwaga 2. W części tekstowej projektu faktycznie wystąpił błąd w numerze uchwały, który oczywiście zostanie poprawiony na prawidłowy.

Uwaga 3. Projekt planu zostanie uzupełniony o zapisy związane z zapleczem dla rybołówstwa łodziowego i uzgodniony ponownie w tym zakresie z Urzędem Morskim w Gdyni.

Uwaga 4. Powierzchnia biologicznie czynna dla całego obszaru objętego projektem planu wynosi ok. 80 %, co jest zgodne z założeniami uchwały Rady Miasta. Nie oznacza to, że dla terenów o różnych funkcjach, wskaźniki dla poszczególnych części nie mogą się od siebie różnić.

Uwaga 5. Zapis zostanie poprawiony, jednoznacznie wskazując jako właściwego do uzgadniania projektów zabudowy, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

Uwaga 6. Zapis zostanie poprawiony w ten sposób, że obszar objęty planem położony jest w obrębie projektowanego przez Urząd Morski pasa ochronnego.

Uwaga 7. Nie ma sprzeczności pomiędzy zapisami projektu planu a wnioskami Rady Miasta. Adaptacja budynku to nic innego jak jego przebudowa, natomiast istniejąca nawierzchnia zostanie wykorzystana jedynie tam, gdzie i tak teren musiałby zostać utwardzony (drogi, miejsca postojowe, itp.).

Uwaga 8. W projekcie planu, w zapisie dotyczącym ogrodzenia (par. 3 ust. 6) nastąpi zmiana, w ten sposób, że: "Ogrodzenie: dopuszcza się ogrodzenie terenu poszczególnych segmentów funkcjonalnych trwałym ogrodzeniem..." - ciąg dalszy zapisu bez zmiany.

Burmistrz Helu
Mirosław Wądołowski

Artykuł został opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 181 z dnia 10.09.04