2004.09.10. "UWAGI DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO", artykułu z HB.

Uwagi pana Krzysztofa E. Skóry do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

9.VIII.2004

Urząd Miejski
Wiejska 50, 84-150 Hel

Uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działek geodezyjnych nr: 110/2, 111/2, 111/3, 111/5, położonego w Helu przy ul Portowej.

Po zapoznaniu się z wersją w/w projektu planu jaką wyłożono do publicznego wglądu oraz poznawszy opinie i interpretacje jego twórców w czasie publicznej dyskusji nad jego zawartością w dniu 8.07.2004, zgłaszam następujące uwagi i proszę Radę Miasta o ich uwzględnienie.

Uwagi i uzasadnienie:

1. Projekt planu nie odpowiada treści Uchwały RM z 28 sierpnia 2002 roku. Rada określiła m.in. zamiar przeznaczenia tych terenów "pod kompleks rekreacyjno - edukacyjno - sportowy", w tym plażę i zaplecze dla rybołówstwa łodziowego". Projekt nie daje żadnych założeń dla pogodzenia wszystkich wymienionych funkcji. Przystanią rybacką i jej zapleczem projekt planu nie zajmuje się. Nie wiadomo też jak ma wyglądać podział przestrzeni pomiędzy potrzeby sportów wodnych (skuterów, motorówek, - dziś niebezpiecznych dla kąpiących się) i zwykłą rekreacje plażową (pływających i brodzących plażowiczów, w tym dzieci, rowerów wodnych, itp), a nurkowaniem szkoleniowym oraz podwodną edukacją przyrodniczą. Wiadomo też, że faktycznie istniejąca w tym miejscu plażowa przystań rybacka nie ma prawnego umocowania. Rybacy - pierwsi, historyczni jej użytkownicy są w tej sytuacji zagrożeni. Projekt planu powinien zawierać wskazania, które z funkcji terenu (w tym wodnej części plaży) podtrzymać, które znieść lub podać sposób ich pogodzenia.

2. Rada Miasta w dniu 28.08.2002 r. w uchwale o przystąpieniu do sporządzania projektu określiła zamiar przeznaczenie tych terenów, zaznaczając, że działania będą skierowane na ochronę dziedzictwa kulturowego tego miejsca oraz ochronę naturalnych walorów przyrodniczych. Projekt planu, uznając potrzebę budowy w tym miejscu całorocznego, dużego sportowo-rekreacyjnego basenu nie nawiązuje do dziedzictwa kulturowego tej części miasta i jego historii, a wręcz temu zaprzecza. Jest to niezgodne z zapisami uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu.

3. Planowana adaptacja istniejącego baraku na nowe cele nie jest dostatecznie obwarowana zapisami gwarantującymi powstanie tu zabudowy precyzyjnie nawiązującej wielkością, kształtem, formą i detalem do regionalnej architektury.

4. Uchwała Rady Miasta mówi o komunalnym charakterze terenu i nie zakłada wtórnego podziału nieruchomości. Podział obszaru objętego projektem planu na sektory funkcjonalne wzdłuż granic działek geodezyjnych, jest jego wadą. Projekt planu, fragmentując obszar wzdłuż granic w/w działek (nawet funkcjami), ułatwia wtórny podział terenu inwestorom chętnym do kupienia przynajmniej części tych terenów. Przy braku woli powstania i akceptacji dla kompleksowego projektu zagospodarowania całości obszaru, rychło nastąpi sprzedaż jego fragmentów. Nabywcy, dążąc do inwestycji zgodnych z ich potrzebami, wymuszą zmianę planu. Należy uszanować i obronić uchwałę Rady Miasta z 28.08 2002 i dołączone do niej wnioski z sesji z dn. 03.07.2202.

5. W świetle projektu planu dokona się przekształcenia warunków glebowych terenu Wymuszają to zaprojektowane nowe pasy "zieleni izolacyjnej" (co nie jest tożsame z ochroną przyrody czy jej rekultywacją) Takie nasadzenia zwykle wymagają zmian warunków glebowych, co wpłynie niekorzystnie na strukturę gatunkową rodzimej roślinności tego miejsca. Wnoszę o usunięcie z projektu planu pasów "zieleni izolacyjnej" przy linii brzegu (sektor US/UE2) oraz pasa dzielącego sektory pomiędzy US/UE2 i US/UE3.

6. Projekt zakłada budowę głównie betonowych ciągów komunikacyjnych zamiast pomostów nad wydmami. Zaprojektowane ich namiastki można odczytać jako próbę obejścia zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
7. Projekt planu umniejsza, ze szkodą dla środowiska, powierzchnię biologicznie czynną do 50% w sektorach US/UE1 i 2. Jest to działanie błędne i niezgodne z założeniami uchwały Rady Miasta.

8. Projekt planu nie zakłada odtworzenia siedlisk wydmowych, co powinno być priorytetem!!!

9. Projekt planu powinien brać pod uwagę nową ustawę o ochronie przyrody i wprowadzenie systemu obszarów chronionych NATURA 2000 z 01.05.2004 r., w obrębie którego teren ten jest i będzie użytkowany. Wypełni to powinności wobec ochrony środowiska i kierowania się zasadą zrównoważonego rozwoju (art.5 Konstytucji RP).

10. Projekt planu nie gwarantuje wymogu przestrzegania historycznej formy zagospodarowania terenu, mimo że przynależy do strefy A ochrony konserwatorskiej miasta Hel.

11. Błędem planu jest nakazywanie inwestorowi budowy trwałego ogrodzenia do wysokości max. 2.2 m.
Jak taki dzielący przestrzeń płot pogodzić z dobrze pojętą ochroną krajobrazu i ekspozycji widokowej? Kłóci się to także z wolą Rady Miasta, która zakłada swobodny dostęp do całej przestrzeni tego komunalnego terenu.

12. Projekt planu powinien zawierać również zobowiązanie dla inwestorów o poprzedzaniu przyszłych opracowań projektowych analizą krajobrazu, nie tylko na tle panoramy miasta, ale także na tle zatoki, szanując tym samym walor widokowy z ulicy Portowej i budynków przy niej usytuowanych ku wydmie, Zatoce Puckiej i klifom drugiego brzegu.

Krzysztof E. Skóra


ODPOWIEDŹ BURMISTRZA NA UWAGI PANA KRZYSZTOFA E. SKÓRY DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Hel, dn. 20.08.2004 r.

Szanowny Pan
Krzysztof E. Skóra

Na podstawie art. 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), informuję, że uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działek nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2, wniesione przez Pana pismem z dnia 09.08.2004 r. (wpłynęło do Urzędu Miasta w Helu w dniu 09.08.2004 r., nr kanc. 877), zostały rozpatrzone w następujący sposób:

Uwaga 1. Projekt planu zostanie skorygowany o zapisy dotyczące zaplecza dla rybołówstwa łodziowego i uzgodniony ponownie z Urzędem Morskim. Natomiast pozostałe funkcje poszczególnych fragmentów terenu są określone precyzyjnie, zarówno w części tekstowej, jak i graficznej. Podnoszone przez Pana kwestie dotyczą raczej spraw organizacyjnych i porządkowych, niż urbanistycznych, które należy rozstrzygać w planie miejscowym.

Uwaga 2. Zapisy zawarte w projekcie zapewniają ochronę dziedzictwa kulturowego i ochronę naturalnych walorów przyrodniczych, co potwierdzają otrzymane uzgodnienia. Zapis dotyczący projektowanego basenu sportowo - rekreacyjnego zostanie uzupełniony w ten sposób, że po słowie "całorocznego" dodane zostanie "lub innych obiektów sportowo - rekreacyjnych". Funkcja sportu i rekreacji z pewnością nie kłóci się z dziedzictwem kulturowym tej części miasta, gdyż nawiązuje bezpośrednio do istniejącej plaży, tworzy dla niej zaplecze i dodatkowe atrakcje.

Uwaga 3. Zapisy w projekcie planu, dot. m. in. wskaźników zabudowy, wskazania rodzajów materiałów budowlanych, kształtu dachów, wymogu uzgodnienia projektów budowlanych z Powiatowym Konserwatorem Zabytków, gwarantują, że powstała zabudowa będzie nawiązywała do architektury regionalnej.

Uwaga 4. Projekt planu zostanie uzupełniony o zapis: "Dopuszcza się podział jedynie wzdłuż linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie użytkowania". Jest to niezbędne, m. in. w celu wydzielenia ciągów komunikacyjnych i ujawnienia powyższego w ewidencji gruntów.
O ewentualnej sprzedaży nieruchomości Rada Miasta decyduje w innym trybie, nie ma potrzeby ani konieczności przesądzania o tym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga 5. Projektowanie pasów zieleni izolacyjnej nie oznacza zamiaru przekształcenia warunków glebowych terenu. Wprowadzone zostaną gatunki roślin charakterystycznych dla tego miejsca, niewymagających zmiany warunków glebowych.

Uwaga 6. Projekt planu przewiduje przejścia nad wydmami wyłącznie na kładkach drewnianych. Uwaga jest zupełnie bezzasadna.

Uwaga 7. Powierzchnia biologicznie czynna dla całego obszaru objętego projektem planu wynosi ok. 84 %, co jest zgodne z założeniami uchwały Rady Miasta. Nie oznacza to, że dla terenów o różnych funkcjach, wskaźniki dla poszczególnych części nie mogą się od siebie różnić.

Uwaga 8. Projekt planu zostanie uzupełniony o zapisy dotyczące utrzymania i ochrony istniejących siedlisk wydmowych, tam gdzie to będzie konieczne, także ich odtworzenia.

Uwaga 9. Projekt planu uwzględnia wszystkie przepisy prawa, obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Uwaga 10. Patrz odpowiedź dla Uwagi nr 3.

Uwaga 11. W projekcie planu, w zapisie dotyczącym ogrodzenia (par. 3 ust. 6) nastąpi zmiana, w ten sposób, że: "Ogrodzenie: dopuszcza się ogrodzenie terenu poszczególnych segmentów funkcjonalnych trwałym ogrodzeniem..." - ciąg dalszy zapisu bez zmiany.

Uwaga 12. W projekcie planu ujęte zostały wszelkie wymogi, których spełnienie gwarantuje ochronę walorów widokowych, zarówno od strony Zatoki Puckiej, jak i ulicy Portowej.

Burmistrz Helu
Mirosław Wądołowski

Artykuł został opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 181 z dnia 10.09.04