2004.09.10. "UWAGI DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO", artykułu z HB.

Uwagi Uniwersytetu Gdańskiego do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

Urząd Miejski
Wiejska 50,
84-150 Hel

Uwagi Uniwersytetu Gdańskiego do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działek geodezyjnych nr 110/2, 111/2, 111/3, 111/5, położonego w Helu przy ul Portowej.
Uniwersytet Gdański na prośbę Burmistrza Helu i radnych przedstawił koncepcję zagospodarowania terenu składającego się z działek geodezyjnych nr: 110/2, 111/2, 111/3, 111/5, położonego w Helu przy ul Portowej. Działający w imieniu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego projektanci oparli ją o przesłanki wynikające z dotychczasowego stanowiska helskiego samorządu wobec przyszłości tego terenu. Koncepcja zagospodarowania uwzględniła stanowisko Rady Miasta wyrażone w następujących, przekazanych nam dokumentach: "Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki 111/3" przyjęte na sesji Rady Miasta w dniu 3.07.2002 roku oraz w "Uchwała Rady Miasta z dn. 28.08.2002 r w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 110/1, 110/2, 111/2, 111/3, 111/5".
Zgodnie ze stanowiskiem samorządu twórcy koncepcji UG przyjęli, że projekt powinien być przedsięwzięciem publicznym, ulokowanym i obejmującym cały teren ww. działek pomiędzy portem wojennym, wejściem do fokarium Stacji Morskiej i tzw. Małą Plażą, a granice tego obszaru będą tożsame z tymi, jakie dla nowego planu zagospodarowania ustaliły władze Helu, przekazując go do uzgodnień organom wyższych instancji. W koncepcji UG uwzględniono także opinie, jakie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa PUW oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku i Urząd Morski wydały na temat opracowanego na zlecenie burmistrza Helu w roku 2003 projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszaru.
Uniwersytet Gdański stoi na stanowisku, iż przedłożona przez niego koncepcja (o roboczym tytule "Błękitna Wioska") wpisuje się w wyrażone w Uchwale Rady Miasta z dn. 28.08.2002 oczekiwania. Nie może jednak spełniać założeń projektu planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działek nr 110/2, 111/2, 111/3, 111/5 położonych przy ulicy Portowej w Helu, gdyż on sam nie jest przygotowany zgodnie z wolą samorządu.
Dążąc zatem do tego aby koncepcja UG mogła być realizowana w ramach projektu planu, należy dokonać w nim niezbędnych poprawek pod katem zapisów w/w uchwały Rady Miasta
Zapoznawszy się z wersją projektu planu jaką wyłożono do publicznego wglądu i udziale w publicznej dyskusji nad jego zawartością w dniu 8.07.2004, zgłaszamy następujące uwagi:

Uwaga nr 1. Projekt planu nie jest zgodny ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Hel". Planowana zabudowa (basen) wykracza poza granice wyznaczone w w/w dokumencie.

Uwaga nr 2. Projekt planu nie jest zgodny z wcześniejszymi uchwałami Rady Miasta gdyż:

 • 2.1. Projekt planu nie spełnia Uchwały RM z 28 sierpnia 2002 roku, w której to rada określiła zamiar przeznaczenia tych terenów "pod kompleks rekreacyjno - edukacyjno - sportowy", w tym plażę i zaplecze dla rybołówstwa łodziowego". Przystanią rybacką i jej zapleczem projekt planu się nie zajmuje. Wiadomo, że faktycznie istniejąca w tym miejscu plażowa przystań rybacka nie jest prawnie usankcjonowana. Rybacy słusznie mogą się czuć zagrożeni, że funkcja planowanej plaży rekreacyjnej, jaką projekt planu wprowadza, będzie w sposób formalny kolidować z ich potrzebami. Postulujemy zapis o potrzebie istnienia plażowej przystani rybackiej wraz zapleczem tak, jak czyni to koncepcja "Błękitnej Wioski" i ustalenie z Urzędem Morskim warunków jej bezkolizyjnego funkcjonowania przy rekreacyjnej plaży.
 • 2.2. Przedstawiona przez Uniwersytet Gdański na prośbę władz miasta Helu koncepcja zagospodarowania terenu objętego projektem planu zakłada, że na tym obszarze mają być realizowane cele publiczne, przy udziale miasta i uczelni. Koncepcja "Błękitnej wioski" jest realizacją zamiaru Rady Miasta wyrażoną w uchwale z dnia 28.08.2002 r. o przystąpieniu do sporządzania tego planu, w którym określono przeznaczenie tych terenów pod kompleks rekreacyjno - edukacyjno - sportowy, w tym plażę i zaplecze dla rybołówstwa łodziowego oczekując, iż działania te nie będą sprzeczne z ochroną dziedzictwa kulturowego tego miejsca oraz ochroną naturalnych walorów przyrodniczych.
  Tymczasem projekt planu pokazuje, że istotną część terenu planuje się przeznaczyć pod budowę basenu sportowo-rekreacyjnego (z możliwością min.4 torów o długości 25,0 m) z zapleczem sanitarno - szatniowym, gastronomicznym i technicznym - do użytku całorocznego), co w żaden sposób nie nawiązuje do dziedzictwa kulturowego (rybackiego) tego miejsca.
  Wnosimy o uznanie tego faktu za niezgodny z zapisami uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu.
 • 2.3. Projekt planu zakłada, że zabudowa polegająca m.in. na adaptacji istniejącego baraku zaplecza budowlanego na nowe cele, będzie zrealizowana wg zasady, że: "wysokość całkowita kalenicy liczona od poziomu terenu wyniesie max 9 m, przy 3,5 m wysokości okapu od poziomu istniejącego terenu". Wnosimy, aby wielkości te zostały skorygowane do proporcji tradycyjnych checzy z Półwyspu Helskiego, a projekt nie nakazywał przyszłemu inwestorowi adaptacji infrastruktury baraku, ale umożliwiał zbudowanie obiektów ściśle harmonizujących się formą i detalami z regionalną architekturę.
 • 2.4. Uchwała Rady Miasta z dn. 28.08.2002 wyraża stanowisko, że cały teren pozostaje komunalny, a nieruchomości nie doznają wtórnego podziału.
  Sporządzony projekt planu, fragmentując funkcjonalnie obszar, czyni to wzdłuż granic działek geodezyjnych. Na jednej (sektor US/UE1) zaplanowano adaptację budynku zaplecza budowlanego na "zaplecze socjalno-noclegowe bazy sportów wodnych", na drugiej (sektor US/UE2) zaprojektowano m.in. budowę basenu, co wymaga znaczących nakładów na jego realizację. W pozostałych (US/UE3 i US/UE4), będących we władaniu Urzędu Morskiego, zaplanowano realizację bliżej niesprecyzowanych ekspozycji przyrodniczych w zabudowie pawilonowej.
  Może to doprowadzić do wtórnego podziału terenu i szukania potencjalnych inwestorów oraz sprzedaż przynajmniej części tych terenów. Zachodzi też obawa, że wobec braku kompleksowego projektu zagospodarowania całości obszaru - jeżeli odrzucona zostanie koncepcja Uniwersytetu Gdańskiego - władze miasta będą zmuszone do sprzedaży kolejnych jego fragmentów, a potencjalni nabywcy będą dążyć do zagospodarowania zgodnie z własnymi potrzebami, nawet poprzez zmianę planu.
  Wnosimy o rezygnację z podziału obszaru objętego projektem planu na sektory funkcjonalne wzdłuż granic działek geodezyjnych.
 • 2.5. Wariant zakładający wtórny podział terenu i dążenie do sprzedaży jego fragmentów jest sprzeczny z wnioskami z sesji Rady Miasta z dn. 7 lipca 2002 roku, które są częścią Uchwały RM z dn. 28.08.2002 r. dot. omawianego projektu planu. Szczególnego w tym kontekście znaczenia nabiera fakt, że koncepcja zagospodarowania tych terenów, o którą poproszono Uniwersytet Gdański, nie jest brana pod uwagę, mimo całościowego i wielokrotnie bardziej precyzyjnego określenia funkcji, układu architektonicznego oraz zasad użytkowania tego terenu jako komunalnego. Wnosimy o inkorporację zapisów z koncepcji przedłożonej przez UG oraz idące w ślad za tym stosowne dokonanie zmian w projekcie planu tak, aby koncepcja "Błękitnej wioski" mogła być zrealizowana w ramach uchwalanego projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działek geod. nr 110/2,111/2, 111/3, 111/5, położonego w Helu przy ul Portowej.
Uwaga 3. Przedłożony do publicznej dyskusji projekt planu nie uwzględnia uwag Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
 • 3.1. Projekt planu przekształca warunki glebowe terenu wprowadzając pasy "zieleni izolacyjnej" od strony zatoki i pomiędzy terenami US/UE 2 i US/UE 3. "Zieleń izolacyjna" to nie jest siedlisko naturalne, a jej stworzenie nie jest tożsame z ochroną roślinności siedlisk wydmowych czy ich rekultywacją. Takie nasadzenia zwykle wymagają zmian warunków glebowych, co wpłynie niekorzystnie na strukturę gatunkową rodzimej roślinności tego miejsca. Wnosimy o usunięcie z projektu planu pasa zieleni od strony linii brzegu w sektorze US/UE2 (z uwagi na abrazję nie utrzyma się) oraz nietworzenie takich pasów w linii prostopadłej pomiędzy US/UE2 i US/UE3.
 • 3.2. Przejścia kładek nad wydmami są tylko symboliczne w końcowych odcinkach wydm (symbol KDXX na mapie do nowej uchwały). Projekt zakłada budowę betonowych ciągów komunikacyjnych i parkingów w siedliskach wydmowych.
  W koncepcji "Błękitnej wioski" piesze ciągi komunikacyjne w całej części wydmowej (istniejącej i rekultywowanej) będą poprowadzone ponad roślinnością wydmową. Wnioskujemy o wprowadzenie takiego zapisu.
 • 3.3. Projekt planu nie rezygnuje z drogi KD na przedłużeniu ul Lipowej. Podzielamy opinie Konserwatora Przyrody o jej zbędności i prosimy o dokonanie stosownej poprawki.
 • 3.4. Wojewódzki Konserwator Przyrody nie dopuszcza budowy umocnień brzegowych, tymczasem przestawiona do publicznej dyskusji wersja projektu planu sytuuje na tym terenie basen kąpielowy. Jego obszerna infrastruktura (w tym ujęcia i zrzut wody, stacja jej uzdatniania, parkingi itp.) w wąskim stosunkowo sektorze terenu UE/US2 może wymusić konieczność umocnień brzegu. Koliduje to z faktem istnienia w tym sektorze stanowisk mikołajka nadmorskiego.
Uwaga 4. Projekt planu umniejsza ze szkodą dla środowiska powierzchnię biologicznie czynną do 50% w sektorze US/UE1 i US/UE2. Uważamy to za działanie błędne i wnioskujemy o zmianę.

Uwaga 5. Projekt planu nie zakłada rekultywacji siedlisk wydmowych, co z uwagi na skrajne ich zdewastowanie w sektorze US/UE1 i US/UE2 powinno być priorytetem zagospodarowania tego terenu.

Uwaga 6. Projekt planu nie jest zweryfikowany pod kątem wymogów nowej ustawy o ochronie przyrody i wprowadzanego systemu obszarów chronionych NATURA2000, w obrębie którego tereny te będą użytkowane.

Uwaga 7. Przedłożona do publicznej dyskusji wersja projektu planu nie uwzględnia uwag Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków, uchybiając faktowi przynależności obszaru planu do strefy A ochrony konserwatorskiej miasta Helu.
 • 7.1. Plan nie spełnia wymogu przestrzegania historycznej formy zagospodarowania terenu ( = wspólnej lub jednorodnej przestrzennie), ponadto wprowadza ciągi komunikacyjne i zieleń izolacyjną segmentyzujące przestrzeń.
 • 7.2. Do tekstu planu nie wprowadzony został wymóg uzyskiwania na wszelkie prace uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 • 7.3. W projekcie planu nie została uwzględniona przynależność obszaru planu do unikatowej strefy ekspozycji widokowej, a do tekstu planu nie wprowadzono wymogu poprzedzenia prac projektowych przy nowych inwestycjach wykonaniem studium krajobrazowego uwzględniającego ochronę i rewaloryzację istniejących walorów widokowych Zatoki Puckiej od strony ulicy Portowej.
 • 7.4. Zapis, nakazujący inwestorowi budowę trwałego ogrodzenia do wysokości max. 2.2 m dzielący segmenty funkcjonalne, nie daje się pogodzić z dobrze pojętą ochroną krajobrazu i ekspozycji widokowej tego terenu. Wzmacnia podział terenu, co, jak już wcześniej wskazano, jest sprzeczne z Uchwałą Rady Miasta. Wnosimy o likwidację tego zapisu, aby mogła być zrealizowana koncepcja "Błękitnej wioski" zakładająca swobodny, publiczny dostęp do całej przestrzeni widokowej tego terenu.
Uwaga 8. Strategia rozwoju województwa pomorskiego przyjęta uchwałą nr 271/XXI/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 3 lipca 2000 roku wyznaczyła dla województwa cele i zadania, które są przez samorząd województwa realizowane lub wspierane. Należą do nich między innymi - rozwój edukacji, a w tym "wspieranie regionalnych specjalności edukacyjnych i naukowo-badawczych", do których należy program zawarty w koncepcji Uniwersytetu Gdańskiego - natomiast nie ma tego w projekcie planu. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego bardzo pozytywnie ocenił działalność Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu oraz jej zamierzony rozwój. Stanowi to o wizerunku województwa i jest elementem jego promocji. Ograniczanie możliwości rozwojowych Stacji Morskiej UG w Helu nie jest korzystne dla wizerunku województwa pomorskiego - działalność Stacji jest unikatowa w kraju, a nawet w Europie.

* * *

Przedkładając powyższe uwagi prosimy o wnikliwe ich rozpatrzenie, wyeliminowanie sprzeczności prawnych i merytorycznych w sporządzonym projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Portowej - działki nr 110/2, 11/2, 111/3, 111/5. Jeszcze raz deklarujemy realizację na terenie objętym projektem planu przedsięwzięcia o funkcji rekreacyjno - edukacyjno - sportowej, zgodnie z intencją Rady Miasta zawartą w uchwale o przystąpieniu do sporządzania planu, w oparciu o opracowaną przez Uniwersytet Gdański koncepcję zagospodarowania pt. "Błękitna wioska".

Dyrektor Administracyjny
mgr Piotr Żerko


Odpowiedź burmistrza na uwagi Uniwersytetu Gdańskiego do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

Hel, dn. 30.08.2004 r.

Szanowny Pan
mgr Piotr Żerko
Dyrektor Administracyjny
Uniwersytetu Gdańskiego

Na podstawie art. 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), informuję, że uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działek nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2, wniesione przez Pana pismem z dnia 06.08.2004 r. (wpłynęło do Urzędu Miasta w Helu w dniu 09.08.2004 r., nr kanc. 876), zostały rozpatrzone w następujący sposób:

Uwaga 1. Projekt planu jest zgodny ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Helu". Projektowany basen mieści się w funkcji ośrodka przyplażowego.

Uwaga 2.1. Projekt planu zostanie skorygowany o zapisy dotyczące zaplecza dla rybołówstwa łodziowego i uzgodniony ponownie z Urzędem Morskim.

Uwaga 2.2. Zapisy zawarte w projekcie zapewniają ochronę dziedzictwa kulturowego i ochronę naturalnych walorów przyrodniczych, co potwierdzają otrzymane uzgodnienia. Zapis dotyczący projektowanego basenu sportowo - rekreacyjnego zostanie uzupełniony w ten sposób, że po słowie "całorocznego" dodane zostanie "lub innych obiektów sportowo - rekreacyjnych". Funkcja sportu i rekreacji z pewnością nie kłóci się z dziedzictwem kulturowym tej części miasta, gdyż nawiązuje bezpośrednio do istniejącej plaży, tworzy dla niej zaplecze i dodatkowe atrakcje.

Uwaga 2.3. Zapisy projektu planu nakazują nawiązanie architekturą powstałych obiektów do tradycyjnej, regionalnej architektury tego regionu - nie ma potrzeby ich uzupełniania.

Uwaga 2.4. Projekt planu zostanie uzupełniony o zapis: "Dopuszcza się podział jedynie wzdłuż linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie użytkowania". Jest to niezbędne, m. in. w celu wydzielenia ciągów komunikacyjnych i ujawnienia powyższego w ewidencji gruntów. O ewentualnej sprzedaży nieruchomości Rada Miasta decyduje w innym trybie, nie ma potrzeby ani konieczności przesądzania o tym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Uwaga 2.5. Uważam, że projekt planu umożliwia, przy niewielkich korektach, realizację koncepcji Uniwersytetu Gdańskiego.

Uwaga 3.1. Projektowanie pasów zieleni izolacyjnej nie oznacza zamiaru przekształcenia warunków glebowych terenu. Wprowadzone zostaną gatunki roślin charakterystycznych dla tego miejsca, niewymagających zmiany warunków glebowych.

Uwaga 3.2. Projekt planu przewiduje przejścia nad wydmami wyłącznie na kładkach drewnianych. Uwaga jest zupełnie bezzasadna.

Uwaga 3.3. Uwaga bezzasadna - droga na przedłużeniu Lipowej pozostanie, tworząc dodatkowe przejście na plażę.

Uwaga 3.4. Uwaga nieuzasadniona. Ochronę brzegów, jeżeli jest konieczna, można realizować na różne sposoby, nie tylko poprzez budowę betonowych opasek czy falochronów.

Uwaga 4. Powierzchnia biologicznie czynna dla całego obszaru objętego projektem planu wynosi ok. 84 %, co jest zgodne z założeniami uchwały Rady Miasta. Nie oznacza to, że dla terenów o różnych funkcjach, wskaźniki dla poszczególnych części nie mogą się od siebie różnić.

Uwaga 5. Projekt planu zostanie uzupełniony o zapisy dotyczące utrzymania i ochrony istniejących siedlisk wydmowych, tam gdzie to będzie konieczne także ich odtworzenia.

Uwaga 6. Projekt planu uwzględnia wszystkie przepisy prawa, obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga 7. W projekcie planu, w zapisie dotyczącym ogrodzenia (par. 3 ust. 6) nastąpi zmiana, w ten sposób, że: "Ogrodzenie: dopuszcza się ogrodzenie terenu poszczególnych segmentów funkcjonalnych trwałym ogrodzeniem..." - ciąg dalszy zapisu bez zmiany. W projekcie planu ujęte zostały wszelkie wymogi, których spełnienie gwarantuje ochronę walorów widokowych, zarówno od strony Zatoki Puckiej, jak i ulicy Portowej. Zapisy w projekcie planu, dot. m. in. wskaźników zabudowy, wskazania rodzajów materiałów budowlanych, kształtu dachów, wymogu uzgodnienia projektów budowlanych z Powiatowym Konserwatorem Zabytków, gwarantują, że planowana zabudowa będzie nawiązywała do architektury regionalnej.

Uwaga 8. Projekt planu został uzgodniony z Zarządem Województwa Pomorskiego, co oznacza m. in., że jest zgodny ze strategią rozwoju województwa pomorskiego.

Burmistrz Helu
Mirosław Wądołowski

Artykuł został opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 181 z dnia 10.09.04