2004.09.10. "UWAGI DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO", artykułu z HB.

Uwagi mieszkańców do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

Apelujemy o rezygnację z przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działek geod. nr 111/2,111/3,111/5, 110/2 położonych w Helu przy ul. Portowej na terenie tzw. Małej Plaży.
Sporządzony plan, umożliwiający sprzedaż w/w działek położonych na terenie wydmowym, wydzielenie ich trwałym ogrodzeniem wysokim do 2.20 m oraz przeznaczenie ich na cele rekreacyjno-edukacyjno-sportowe przy zakładanej adaptacji istniejących zabudowań, poszerzeniu infrastruktury komunikacyjnej (drogi, parkingi) oraz zamierzeniu budowy basenu sportowo-rekreacyjnego stanowić będzie pogwałcenie naturalnych warunków środowiskowo-przyrodniczych tego terenu oraz pogłębienie procesu jego degradacji.
Oczekujemy od władz miasta oraz naszych przedstawicieli w osobach radnych, podjęcia decyzji o rekultywacji i odnowie terenu wydmowego zniszczonego przez pozostawione i wieloletnio użytkowane zaplecze budowlane spółki "Hydrobudowa" z Gdańska.
Żądamy usunięcia oraz likwidacji szpetnych i uwłaczających wizerunkowi miasta zabudowań.
Nie zgadzamy się na sprzedaż działek położonych w obrębie terenu, który historycznie, kulturowo i architektonicznie od zawsze związany był z położeniem, funkcją oraz krajobrazem Osiedla Rybackiego i stanowi jego integralną część.
Przyszłość terenu Małej Plaży widzimy w podjęciu decyzji o pozostawieniu wyznaczonych działek w prawach własności Gminy Hel (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dn. 28.08.2002 r.) oraz wykorzystaniu chronionego obszaru wydmowego w sposób sprzyjający i przeznaczony jego naturze, tzn. służący ekologii, mieszkańcom Helu i turystom.

Mieszkańcy Helu

Podpisy złożyło 511 mieszkańców miasta Hel


Odpowiedź burmistrza na uwagi mieszkańców do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

Hel, dn. 30.08.2004 r. 

Szanowna Pani

Ewa Zydler - Indyk
84-150 Hel
ul. Bałtycka 3B/8

Na podstawie art. 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), informuję, że uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działek nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2, wniesione w imieniu Mieszkańców Helu pismem z dnia 30.07.2004 r. (wpłynęło do Urzędu Miasta w Helu w dniu 06.08.2004 r., nr kanc. 875), zostały rozpatrzone w następujący sposób:

W piśmie podpisanym przez ponad 500 mieszkańców, apelują autorzy o rezygnację z przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego w/w działki, jednocześnie wnioskują o rekultywację i odnowę terenu zniszczonego przez pozostawione zaplecze "Hydrobudowy". Te dwa postulaty są ze sobą sprzeczne. Niezależnie od tego, w jaki sposób obszar ten będzie zagospodarowany, konieczne jest wcześniejsze uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego. Podkreślam, że prace nad uchwaleniem takiego planu trwają już od ośmiu lat i poprzednie Rady Miasta nie zdołały się z nim uporać. Co zrobi obecna Rada Miasta, przekonamy się w niedługim czasie. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że przygotowany projekt planu umożliwia sprzedaż działek na terenie wydmowym - są to tereny, będące własnością Skarbu Państwa. Sugerowanie w piśmie, jak też w rozmowach z mieszkańcami, zamiaru sprzedania wydm i plaży, jest czystą demagogią, obliczoną na zyskanie dużego poparcia. Sam bym się podpisał obiema rękoma pod wnioskiem o nie sprzedawanie wydm i plaży. Również nieprawdziwy jest zarzut dotyczący wykonania ogrodzenia. Zapis projektu planu brzmiał następująco: "teren poszczególnych segmentów funkcjonalnych należy ogrodzić trwałym ogrodzeniem na cokoliku betonowym lub z kamienia naturalnego - całkowita wysokość max 2,20 m, z pozostawieniem swobodnych przejść na plażę. Na obszarze wydm wprowadza się zakaz budowy ogrodzenia a wygrodzenia terenu ograniczyć do odpowiednio ukształtowanej zieleni". Uważam, że proponowany typ ogrodzenia nawiązuje do już istniejących na terenie Kolonii Rybackiej, a jednocześnie w żaden sposób nie ograniczy dostępu do plaży. Na skutek wniesionych uwag zapis dotyczący ogrodzenia został skorygowany, w ten sposób, że: "Ogrodzenie: dopuszcza się ogrodzenie terenu poszczególnych segmentów funkcjonalnych trwałym ogrodzeniem...". W projekcie planu założono adaptację do nowych funkcji (zaplecze socjalno-noclegowe bazy sportów wodnych, w tym dla płetwonurków) istniejącego budynku socjalnego byłej bazy "Hydrobudowy". Zapisy planu gwarantują, że adaptowany budynek będzie nawiązywał do tradycyjnych form budownictwa w tym rejonie. Pozostałe, istniejące obiekty ulegną likwidacji. Istnieje możliwość powstania na przedmiotowym terenie (dziś zabetonowanym), wzdłuż ulicy Portowej, krytego basenu sportowo-rekreacyjnego z zapleczem, do użytku całorocznego. Ta propozycja wymaga jednak, ze względów ekonomicznych, ponownego rozważenia, i korekty w projekcie.

Przyszłość terenu po bazie "Hydrobudowy" widzę w jego racjonalnym zagospodarowaniu i uporządkowaniu, zaś obszary wydmowe muszą stać się ekspozycją przyrodniczą, plaża musi pozostać ogólnodostępna, godzić funkcje turystyczne i rybołówstwa łodziowego.

Burmistrz Helu
Mirosław Wądołowski

Artykuł został opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 181 z dnia 10.09.04