1998.06.25. „WNIOSEK” Wniosek do Wojewody Gdańskiego.

Hel 25 VI 98

Krzysztof E. Skóra 25 VI 98
84-150 Hel Morska 9
Stacja Morska UG

 

Pan Tomasz Sowiński
Wojewoda Gdański
Gdańsk ul. Okopowa 21/22

WNIOSEK


Wnioskuję o nie ogłaszanie w Dzienniku Urzędowym Woj. Gdańskiego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 111/3 w Helu przy ulicy Portowej” ze względu na jego niezgodność z prawem.

W trakcie opracowywania planu naruszono Ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym z 7.07.94 (Dz. Ust. 89 poz. 415) nie wyznaczając terminu posiedzenia Zarządu Miasta po upływie terminu składania protestów i zastrzeżeń (Art. 18. pkt. 8) i nie powiadamiając składającego zastrzeżenia do planu o terminie ich rozpatrywania (Art. 18 pkt. 9) Naruszono także Ustawę z 16. X.91 o ochronie przyrody (Dz. Ust. Z 12.XII.91 Nr 114 poz. 492 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenie MOŚZNiL z 6.IV.95. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. Ust. z 18.IV.95 Nr 41 poz. 214) - na obszarze planowanej inwestycji znajdują się stanowiska roślin chronionych prawem (mikołajek nadmorski).
Ponadto naruszono „Rozporządzenie Wojewody nr 5/94 z dnia 8 XI 94 (Dz. Urz. Woj. Gda. Nr 27 z dn. 25 XI 94) w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i utworzenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń” w stosunku do: § 3 Pkt. 1 ppkt. 7/d (granica planowanej infrastruktura znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od linii brzegowej wód powierzchniowych).

Załączam kopię pisma jakie ze swoimi uwagami dot. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 111/3 w Helu przy ulicy Portowej” skierowałem do Urzędu Miasta w dniu 9 VI 98.

Moją intencją jest doprowadzenie do opracowania takiego planu zagospodarowania w/w miejsca i jego otoczenia, który uwzględni wszelkie elementy ochrony przyrody i środowiska oraz będzie w zgodzie z założeniami proekologicznej polityki naszego państwa.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof E. Skóra

 

Pismo do Urzędu Miasta w Helu z dznia 25.06.1998 r.