1998.12.15. „W SPRAWIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 111/3”
Pismo do Rady Miasta, K.E.Skóra

15 XII 1998

Krzysztof Skóra
84-150 Hel
Morska 9


Rada Miasta
84-150 Hel
Wiejska 50

W związku z planowanym ponownym rozpatrywaniem przez Radę Miasta zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 111/3 w Helu przy ulicy Portowej oraz ponownym rozpatrzeniem nie uwzględnionych protestów i zarzutów do tego planu, zgłaszam pod obrady Rady Miasta Helu rozpatrzenie moich zastrzeżeń dot. w/.w planu z powodu naruszenia Ustawy z 16. X.91 o ochronie przyrody (Dz. Ust. Z 12.XII.91 Nr 114 poz. 492 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia MOŚZNiL z 6.IV.95. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. Ust. z 18.IV.95 Nr 41 poz. 214), gdyż poczyniona prognoza wpływu projektowanych ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze jest nie pełna i nie odzwierciedla m.in. stanu zbiorowisk roślinnych tego terenu, pomijając występowanie na tym obszarze mikołajka nadmorskiego - rośliny chronionej w/w Rozporządzeniem MOŚZNiL.
Wg mnie Plan narusza także lokalne „Rozporządzenie Wojewody nr 5/94 z dnia 8 XI 94 (Dz. Urz. Woj. Gda. Nr 27 z dn. 25 XI 94) w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i utworzenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń” w stosunku do: § 3 i 4 powyższego Rozporządzenia.
Chciałbym jednocześnie zaznaczyć, że podtrzymuję pozostałe uwagi jakie zawarłem w piśmie skierowanym na adres Urzędu Miasta w dn. 9 VI 98 pt. „Uwagi do: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 111/3 w Helu przy ulicy Portowej”
Jednocześnie składam wniosek (i bardzo proszę o jego rozpatrzenie) dot. możliwości skonstruowania alternatywnych planów zagospodarowania i funkcji dla działki 111/3. Przedłożony, będąc jedynym, ogranicza radnym i mieszkańcom wybór spośród wielu innych możliwych koncepcji i zmusza wyłącznie do jego przyjęcia lub odrzucenia. Jest to praktyka niegodna rangi tej sprawy.
Pragnę podkreślić, iż moją intencją jest doprowadzenie do opracowania takiego planu zagospodarowania w/w miejsca i jego otoczenia, który uwzględni wszelkie elementy ochrony przyrody i środowiska oraz będzie w zgodzie z założeniami proekologicznej polityki naszego państwa.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof E. Skóra

„W SPRAWIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 111/3”– Pismo do Rady Miasta z dnia 15.12.98