2001.09.14 "LIST BURMISTRZA HELU", publikowany w HB

Szanowni Mieszkańcy Helu

W nr 15 "Helskiej Blizy" ukazały się trzy artykuły dotyczące przyszłego zagospodarowania terenu działki oznaczonej geodezyjnie numerem 111/3, w rejonie ulicy Portowej (tzw. teren po "Hydrobudowie"). Ponieważ autorzy tych artykułów, a w szczególności Pan S. Franczak i Pan K.E. Skóra w części mijają się z prawdą, należą się Państwu informacje rzetelne i prawdziwe. Również akcja zbierania podpisów od mieszkańców Helu, prowadzona przez jednego z radnych, pod hasłem zablokowania sprzedaży "małej plaży", wprowadziła dużo zamieszania w naszej społeczności, a Państwa w błąd, wyjaśniam jak niżej.
Na sesji Rady Miasta w dniu 29.08.2001 r. wystąpiłem z wnioskiem, aby radny, który w tak rażący sposób dezinformował mieszkańców o poczynaniach Zarządu i Rady Miasta, przeprosił wszystkich, którzy złożyli swój podpis pod rzekomym apelem o niesprzedawanie "małej plaży", jak również zamieścił na łamach "Helskiej Blizy" sprostowanie do przekazywanych informacji.
Apel ten nie został przez radnego przyjęty, dlatego w imieniu Zarządu przepraszam wszystkich, którzy zostali wprowadzeni w błąd przez osoby podpisane pod artykułami i zbierających podpisy.
Wyjaśniam, jak wygląda sprawa zagospodarowania terenu działki po "Hydrobudowie":
"Mała plaża" nie była, nie jest i nie będzie przedmiotem sprzedaży (jest dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców i morskim pasem technicznym Urzędu Morskiego).


Co zaś się tyczy wydzielonej działki 111/3, która nie jest częścią plaży, wyjaśniam:
1. 07 lipca 2000 r. Rada Miasta Helu podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki po byłej bazie "Hydrobudowy",
2. Wojewoda Pomorski nie wniósł uwag do uchwały,
3. została powołana doraźna komisja, której zadaniem jest zaopiniowanie wstępne planu zagospodarowania tego terenu,
4. został wybrany urbanista do opracowania projektu planu mgr inż. arch. Mirosław Kuczyński,
5. 12 lipca 2001 r. ukazało się ogłoszenie zawiadamiające o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu dla tego terenu. Ogłoszenie to wskazywało gdzie zainteresowani mogą zgłaszać na piśmie wnioski do planu,
6. 12 lipca Zarząd przesłał zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu do 41 instytucji i organów właściwych do uzgadniania planu,
7. Pan Kuczyński opracował trzy wersje zagospodarowania terenu,
8. komisja do dalszych uzgodnień wybrała jeden z wariantów,
9. projekt planu został przekazany w dniu 24.08.2001 r. Przewodniczącemu Rady Miasta Helu w celu zaopiniowania przez poszczególne komisje rady,
10. po zaopiniowaniu przez Radę Miasta Helu i wniesieniu ewentualnych poprawek, zostanie przekazany do uzgodnienia instytucjom i organom wymienionym w ustawie "o zagospodarowaniu przestrzennym",
11. po uzyskaniu uzgodnień następuje wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni. W tym czasie każdy zainteresowany może zapoznać się z projektem.
12. Zarząd Miasta rozpatruje ewentualne protesty i zarzuty wniesione do projektu planu, a następnie przedstawia do rozpatrzenia Radzie Miasta protesty i zarzuty nie uwzględnione przez Zarząd,
13. po rozpatrzeniu protestów i zarzutów Rada Miasta uchwala plan,
14. po rozpatrzeniu przez Wojewodę Pomorskiego zgodności z prawem podjętej przez Radę Miasta uchwały w sprawie planu, następuje jego ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Biorąc pod uwagę powyższe należy jeszcze raz podkreślić iż rozważaniem przedmiotowym nie jest tzw. "mała plaża" a jedynie teren po byłej bazie "Hydrobudowy", tj. działka nr 111/3.
Wszelkie przez nas podejmowane działania są jawne i nie ograniczają udziału mieszkańców w decydowaniu o przeznaczeniu tego i każdego innego terenu. Nieprawdą jest, jakoby do Urzędu zgłosiło się kilku inwestorów z zamiarem kupna w/w nieruchomości. Nadmieniam, że o każdej sprzedaży majątku gminy, jak również dzierżawie na okres powyżej 3 lat, decyduje w imieniu mieszkańców Rada Miasta Helu.
Wszyscy zainteresowani mogą uzyskać pełną informację w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miasta.
Zachęcam wszystkich do tego toku postępowania, ponieważ informacje prasowe jak również podawane z ust do ust nie zawsze są wiarygodne i prawdziwe i często noszą posmak sensacji.
Z poważaniem

Mirosław Wądołowski
Burmistrz Helu

Artykul zostal opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 113 dnia 14.09.2001 r.