1999.01.26"O MAŁĄ PLAŻĘ", artykuł z HB

O MAŁĄ PLAŻĘ

Na III Sesji Rady Miasta obecnej kadencji ponownie powróciła sprawa sprzedaży, zdewastowanej użytkowaniem przez "Hydrobudowę", "Małej Plaży". Radni obecnej kadencji wykazali się, naszym zadaniem, większą dojrzałością w podejmowaniu tak ważnych dla miasta decyzji i przyjęli protest dra Krzysztofa Skóry wskazujący na zagrożenia i straty jakie mogą wyniknąć dla naszego środowiska i miasta wskutek przekazania praw własności tego terenu osobom trzecim, które będą zabiegać głównie o uzyskanie z tytułu jego posiadania jak największych zysków. Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciele Helu również wystosował na ręce Przewodniczącego Rady Miasta, pana Tadeusza Klajnerta swoje stanowisko o następującej treści:

Mając na uwadze dbałość o zachowanie kulturowych i środowiskowych walorów naszego miasta, wnioskujemy o odstąpienie w chwili obecnej od działań, zmierzających do zbycia powyższej dziatki nadmorskiej, oznaczonej numerem 111/3 i zadecydowaniu o jej przyszłości dopiero po opracowaniu znowelizowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Hel. Jednocześnie wnioskujemy o przeprowadzenie do tego czasu prac, mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu tego terenu, co pozwoli należycie ocenić jego wartość i przydatność.

Uważamy, że typowana do sprzedaży działka, będąca pierwotnie sztucznie usypanym wałem wydmowym, po uporządkowaniu może stać się dużym walorem turystycznym Helu, jako jedna z nielicznych w naszym kraju nadmorskich plaż zlokalizowanych w pobliżu centrum miasta.

W działaniach rozstrzygających o jej przyszłości należy uwzględnić także fakt, że w wypadku pozbycia się najszerszego odcinka plaży nad Zatoką Pucką jedynego nie odgrodzonego od strony lądu betonowym falochronem i wolnego od utrudniających kąpiel gwiazdobloków, pozbawimy się możliwości stworzenia niezbędnego zaplecza rekreacyjno-usługowego dla mieszkańców i turystów licznie tu wypoczywających. W konsekwencji takiego działania nasze miasto utracić może jeden ze swych największych walorów turystycznych - ostatnią piaszczystą plażę zatokową na Półwyspie Helskim. Tym bardziej, że dawna plaża, zlokalizowana w rejonie cypla Półwyspu, została bezpowrotnie utracona wskutek destrukcyjnych procesów hydrologicznych i antropogenicznych.

Jednorazowe zbycie tego terenu i utrata nad nim kontroli przez Samorząd doprowadzić może nie tylko do zmniejszenia atrakcyjności Helu jako kąpieliska morskiego, ale pozbawi również lokalne władze możliwości czerpania powtarzalnych dochodów wynikających z dzierżawienia tego obszaru pod prowadzenie sezonowej działalność usługowej.

Sprzedaż omawianej działki pod zabudowę trwałą pomimo określenia przez Gminę ogólnych warunków zabudowy, może doprowadzić do powstania w tym miejscu obiektu nie pasującego formą architektoniczną i stylem do znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie charakterystycznych budynków kolonii rybackiej, co w konsekwencji doprowadzi do utraty niepowtarzalnego klimatu jednego z ostatnich, zachowanych w pierwotnej formie historycznych osiedli helskich.

Jednocześnie wznoszenie trwałych budowli w strefie, która podlega stałym - okresowo bardzo silnym - zmianom morfologicznym może doprowadzić do wymuszenia przez inwestora wykonania w tym rejonie zabezpieczenia brzegu, np. w postaci betonowej opaski, co całkowicie zmieniłoby naturalny charakter tego terenu.

Wydzielanie z ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Helu obszarów atrakcyjnych turystycznie w celu ich zbycia jest działaniem przynoszącym jedynie chwilowy dochód i świadczyć może o braku wizji rozwoju miasta. Takie nieodwracalne decyzje mogą w przyszłości zaciążyć nad pożądanym układem urbanistycznym Helu.

Jednocześnie mało zachęcający inwestorów obecny stan tego terenu, w przypadku podjęcia decyzji o jego sprzedaży, pozwoli na uzyskanie przez Gminę kwoty znacznie mniejszej od realnej wartości tej atrakcyjnie usytuowanej działki, której wartość znacznie jeszcze wzrośnie po zakończeniu budowy zlokalizowanego nieopodal "Fokarium", wokół którego skoncentruje się masowy ruch turystyczny.

Planując sposób zagospodarowania tego terenu musimy uwzględniać również podnoszony przez przyrodników fakt istnienia tu stanowisk rzadkiej i chronionej roślinności nadmorskiej, która, otoczona opieką i zabezpieczona przed zniszczeniem, stać się może kolejną atrakcją tego miejsca i świadczyłaby o dbałości mieszkańców i Samorządu o naturalne walory środowiska przyrodniczego, w oparciu o które pragniemy zwiększać nasz potencjał ekonomiczny.

Przed przystąpieniem do procedury mającej określić przyszłość tego miejsca należy uwzględnić również opinię i wolę mieszkańców oraz instytucji zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie omawianego terenu.

Zważając na przedstawione powyżej argumenty uważamy, że rozpatrywany obszar, zlokalizowany w strefie brzegowej w pobliżu centrum naszego miasta, powinien pozostać ogólnodostępnš własnością publiczną zagospodarowaną w formie nadmorskiego terenu rekreacyjnego, nawiązującego swym charakterem do specyfiki kulturowej i historycznej miasta Helu.

Zarząd Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu"
Mirosław Kuklik,
Edward Mrozik,
Sylwester Ostrowicki,
Ewa Skóra,
Ryszard Groenwald

Artykul zostal opublikowany w "Helskiej Blizie" nr 60 z 26.01.1999