2004.12.24, "Kto ma rację?"

KTO MA RACJĘ?

Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć
Szanowni Państwo!
W dniu 9.12.2004 r. na oficjalnej stronie internetowej Miasta Helu pojawiła się informacja, podpisana przez p. Jarosława Czyszka, Kierownika Obserwatorium Instytutu Geofizyki PAN w Helu, na temat działań Burmistrza, w sprawie zagospodarowania działki nr 152/1, położonej przy ul. Bałtyckiej. Pomimo odpowiedzi, której udzielił p. Jarosław Pałkowski, Zastępca Burmistrza, do dnia dzisiejszego dokonywane są wpisy, które zawierają nieprawdziwe informacje, jak również w złym świetle przedstawiają działania władz miasta, a tym samym szkodzą wizerunkowi Helu. Moim zamiarem nie jest prowadzenie dyskusji z p. Czyszkiem, a rzetelne przedstawienie mieszkańcom Helu oraz internautom rzeczywistego stanu prawnego i faktycznego oraz działań podejmowanych przez Burmistrza, dotyczących przedmiotowego terenu. A oto fakty.

W dniu 20.04.2001 r. Wojewoda Pomorski wydał Decyzję nr GN-VI-8223/3/70/2001/DM, którą przekazał na rzecz Gminy Hel prawo własności nieruchomości ozn. geod, nr 152/1, o pow. 0.2668 ha. Potwierdzone to zostało wpisem w Księdze Wieczystej nr 34302, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, w dniu 23.06.2001 r.

W dniu 11.05.2001 r., Starosta Pucki przekazał do Urzędu Miasta w Helu, wniosek jednego z najemców lokalu mieszkalnego położonego w Helu przy ul. Bałtyckiej 7, w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego. Podobne wnioski złożyli także pozostali najemcy. W związku z tym, należało dokonać podziału nieruchomości, w celu określenia terenu przynależnego do w/w mieszkań. Ponieważ dla obszaru działki nr 152/1 brak było aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zasady podziału należało ustalić w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto, w związku z brakiem dokumentacji technicznej budynku, należało dokonać inwentaryzacji budowlanej budynku i znajdujących się w nim lokali mieszkalnych. Odbyło się także kilka wizji lokalnych, w których uczestniczyli zainteresowani najemcy, mających na celu określenie warunków przyszłej sprzedaży.

W dniu 10.09.2003 r. zostało wszczęte przez Burmistrza Helu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 152/1, położonej w Helu przy ul. Bałtyckiej wraz z określeniem zasad podziału nieruchomości. O wszczęciu postępowania zawiadomiono strony, tj. Nadleśnictwo Wejherowo i Urząd Morski w Gdyni w dniu 19.09.2003 r.
Zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opracowanie projektu warunków zabudowy powierzono członkowi samorządu zawodowego urbanistów, tj. p. mgr inż. arch. Ewie Milewskiej, członkowi Północnej Okręgowej Izby Urbanistów, wpis nr G-049/2003.

W dniu 17.02.2004 r. Burmistrz Helu, na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił do właściwych organów o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy. Otrzymano następujące pozytywne uzgodnienia:

 • 1) w dniu 26.02.2004 r. od Zarządu Województwa Pomorskiego - Postanowienie Nr DRRP.III.KT.7332-751/04 z dn. 24.02.2004 r.,

 • 2) w dniu 15.03.2004 r. od Wojewody Pomorskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych - Postanowienie nr ŚR/R.III.DK/77114-147/04 z dnia 09.03.2004 r.,

 • 3) w dniu 05.03.2004 r. od Dyrektora Urzędu Morskiego - Postanowienie nr INZ/ZP-8314/A/40/04 z dnia 02.03.2004 r.,

 • 4) w dniu 27.02.2004 r. od Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - pismo nr MW.M5-601/26/JH/2004 z dn. 23.02.2004 r.,

 • 5) w dniu 04.03.2004 r. od Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody - Postanowienie nr ŚR/Ś.VII. mk/6650-1/11/73/10/04 z dn. 26.02.2004 r.,

 • 6) w dniu 12.03.2004 r. od Zarządu Powiatu Puckiego - Postanowienie nr AB-0717/65/2004/MS z dnia 05.03.2004 r.,

 • 7) w dniu 08.03.2004 r. od Wojewody Pomorskiego w zakresie zadań ponadlokalnych - Postanowienie nr RR-AB.II/DD/7044-654/04 z dnia 04.03.2004 r.

 • 8) w dniu 30.06.2004 r. z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków - Postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN-4151/1147/2004 z dnia 19.06.2004 r.
Przytoczę w tym miejscu najistotniejszy fragment uzasadnienia postanowienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: "...projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na zachowane historyczne wartości przestrzenne i architektoniczne w/w obszaru, a tym samym stwierdzić należy, że istnieją w aspekcie konserwatorskim przesłanki merytoryczne dla uzgodnienia przedłożonego projektu decyzji o warunkach zabudowy."
W dniu 01.07.2004 r. Burmistrz Helu wydał decyzję o warunkach zabudowy nr UAN-7331/36/2003. Na rysunku niżej przedstawiam załącznik graficzny do decyzji.
Tereny oznaczone poszczególnymi symbolami zostały przeznaczone:
 • 1) 1MP - pod budowę pensjonatu, nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku, wskaźnik zabudowy max. 20%, powierzchnia biologicznie czynna min. 70%, budynek jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, dach czterospadowy, nawiązujący formą, materiałem i kolorystyką do dachu budynku istniejącego na sąsiednim terenie 2MN,

 • 2) 2MN - na dwie działki o istniejącej zabudowie bliźniaczej,

 • 3) 3Z - pod urządzenie zieleni niskiej,

 • 4) 4KD - pod komunikację, w celu usprawnienia istniejącego skrzyżowania ulic Sosnowej i Bałtyckiej.
Decyzja stała się ostateczna w dniu 20.07.2004 r.
Na podstawie w/w decyzji o warunkach zabudowy uprawniony geodeta przygotował projekt podziału nieruchomości 152/1, który został zatwierdzony przez Burmistrza Helu decyzją Nr G-7430/06/2004 z dnia 03.08.2004 r. Powstały działki o numerach i powierzchniach: 152/6 pow. 432 m2, 152/7 pow. 507 m2, 152/8 pow. 285 m2, 152/9 pow. 1440 m2 i 152/10 pow. 4 m2.
Część graficzną decyzji zatwierdzającej podział przedstawia rysunek niżej.
Działka nr 152/7 o pow. 507 m2 została przydzielona do lokalu zajmowanego przez p. Brojka, zaś działka nr 152/6 o pow. 432 m2 do lokalu pp. Behmke. Trzeba tu podkreślić, że w skali Helu to pierwszy przypadek, by do jednego lokalu mieszkalnego, sprzedawanego przez gminę, przydzielono grunt o tak dużej powierzchni. Zgodnie z obowiązującym prawem, najemcy mogą wykupić mieszkania wraz z przynależnym gruntem za 5% wartości.

W dniu 16.08.2004 r. do Urzędu Miasta wpłynęły pisma od Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu" oraz p. Aleksandra Brojka, adresowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Helu, w sprawie odwołania od w/w decyzji Burmistrza Helu, zatwierdzającej podział działki nr 152/1. Burmistrz w dniu 18.08.2004 r. przesłał w/w pisma do SKO, informując jednocześnie, że jego zdaniem nie zasługują na uwzględnienie z przyczyn formalnych, co wynikało z przytoczonego orzecznictwa sądów administracyjnych.

W dniu 26.08.2004 r. Rada Miasta Helu podjęła, bez głosów sprzeciwu, Uchwałę Nr XVIII/129/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Helu w drodze przetargu nieograniczonego. Burmistrz Helu, ze względu na toczące się postępowanie odwoławcze przed SKO w Gdańsku, postanowił wstrzymać realizację tej uchwały, do czasu rozstrzygnięcia tego postępowania.
W dniu 10.11.2004 r. SKO w Gdańsku wydało decyzję sygn. akt 2659/04, w której orzeczono o umorzeniu postępowania odwoławczego w stosunku do odwołania wniesionego przez p. Brojka. W tym samym dniu SKO wydało postanowienie sygn. akt 3291/04, w którym odmówiono Stowarzyszeniu "Przyjaciele Helu" udziału w postępowaniu odwoławczym. Pisma te wpłynęły do Urzędu Miasta w Helu w dniu 24.11.2005 r., i jak wcześniej wspomniano, decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna.

W dniu 30.11.2004 r., Burmistrz Helu, działając na podstawie w/w uchwały Rady Miasta, opublikował wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, dot. dz. nr 152/9 o pow. 1440 m2, w którym określono cenę wywoławczą nieruchomości (350.000 zł) oraz inne elementy, dotyczące jej charakteru i możliwości zagospodarowania.

W dniu 18.10.2004 r. do Urzędu Miasta w Helu wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku nr PWKZ.R. 4190-34/6472/2004, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków, dotyczące zespołu latarni morskiej w Helu. Burmistrz Helu, w dniu 25.10.2004 r. przedstawił swoje stanowisko w sprawie, wnosząc o wyłączenie z obszaru, który podlegałby wpisowi dz. nr 152/9, proponując jednocześnie ewentualne przeniesienie znajdującego się na niej obiektu gospodarczego na sąsiednią działkę o numerze 152/2 (pomysł taki podsunął nam p. Mirosław Kuklik, Prezes Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu", zarazem Dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej). W dniu 15.12.2004 r. odbyły się, zorganizowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oględziny całego obszaru, w czasie których Burmistrz podtrzymał swoją wcześniejszą opinię. Do dzisiaj PWKZ nie zajął stanowiska w sprawie i nie wydał żadnej decyzji.

Szanowni Państwo!
Tak wyglądają fakty. Nie da się z nimi polemizować, chyba że ma się jakiś ukryty cel. Widać wyraźnie, że władze miasta nigdy nie wypowiadały się czy też sprzeciwiały, zasadności wpisania do rejestru zabytków helskiej Latarni Morskiej, czy też "domu latarników". Zakresem działań Burmistrza było właściwe zagospodarowanie całej nieruchomości o nr 152/1 tak, aby pozytywnie rozpatrzeć wnioski mieszkańców "domu latarników" o wykup zajmowanych przez nich mieszkań komunalnych, a pozostały obszar, powierzchni 1440 m2 móc przeznaczyć na inwestycję, związaną z rozwojem miasta (budowa pensjonatu), która zapewniłaby wpływy podatków do budżetu i dała miejsca pracy mieszkańcom. Dziś okazuje się, że są osoby i instytucje, które starają się zablokować kilkuletnie działania władz miasta. W tym miejscu należy zadać pytania:
- czy do połowy 2004 roku Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu", p. Brojek i p. Czyszek, nie wiedzieli o istniejących zabudowaniach i potrzebie wpisania ich do rejestru zabytków,
- dlaczego ich aktywność rozpoczęła się w momencie, gdy miasto uzyskało ostateczne decyzje o podziale i sposobie zagospodarowania nieruchomości,
- na jakiej podstawie podważać można postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy, przygotowane przecież przez ekspertów i specjalistów w zakresie ochrony zabytków?
Nasuwa się dużo więcej pytań, o co tak naprawdę chodzi w tej sprawie. Jednak pozostawiam je jako otwarte.
Z poważaniem

P.S. W następnym numerze "Helskiej Blizy" przedstawię plany inwestycyjne miasta na przyszły rok.

Burmistrz Helu
Mirosław Wądołowski
Artykuł ukazał się w "Helskiej Blizie" nr 186/187 z dnia 24.12.2004
do góry