2004.08.31, "Pismo do ..."

Hel 31 sierpnia 2004 r.

Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu"
Bulwar Nadmorski 2
84-150 Hel

Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Gdańsku
Za pośrednictwem Burmistrza Helu

Uzupełnienie do odwołania

  1. Stowarzyszenie jako organizacja społeczna może przystąpić do toczącego się postępowania, czyli nie zakończonego decyzją ostateczną na każdym etapie, również na etapie wniesienia odwołania od decyzji wydanej przez organ I instancji.
  2. Stowarzyszenie nie miało możliwości uczestniczenia we wcześniejszych etapach postępowania, gdyż w żaden sposób nie było informowane o toczącym się postępowania, mimo że znane jest Burmistrzowi Helu ze swej działalności.
  3. W statucie Stowarzyszenia na pierwszym miejscu znajduje się zapis o ochronie dóbr kultury na terenie miasta Hel.
  4. Stowarzyszenie złożyło wniosek o objęcie ochroną konserwatorską zespołu latarni, który został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Konserwatora Zabytków
  5. Powiatowy Konserwator Zabytków po dokonanych oględzinach skierował wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o objęcie ochroną konserwatorską zespołu latarnia morskiej w dniu 23 czerwca 2004 r.

Wobec powyższego Burmistrz Helu do czasu roztrzygnięcia, jako zagadnienia wstępnego, przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków czy wniosek Powiatowego Konserwatora Zabytków jest zasadny, powinien zawiesić postępowanie zarówno w sprawie wydania warunków zagospodarowania terenu jak i w sprawie podziału nieruchomości.

podpis
do góry